Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ψηφίσθηκε την 18-3-2010 από την Ελληνική Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις».  Από πολλούς νομικούς διατυπώθηκε επιφύλαξη, ότι απάδει προς το Σύνταγμά μας (λχ Δ. Τσάτσος, Β. Κόκκινος, Καμίνης, Δικαίος κλπ). Ταυτόχρονα υποσκάπτει την ύπαρξη και την οντότητα της χώρας μας, δεδομένου ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε μετανάστες όσους όλος ο πληθυσμός μας σήμερα !

Το κείμενο της Καταγγελίας έχει συνταχθεί από εγκρίτους νομικούς εντός και εκτός Ελλάδος και είναι τεκμηριωμένο επί της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρακτικής.

Για την εξέλιξη της καταγγελίας, μόλις υπάρξουν αποτελέσματα, είτε θα ενημερωθείτε με τον ίδιο παρόντα τρόπο, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.tideon.org

Επισυνάπτεται το κείμενο καταγγελίας:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την κα Επίτρoπo Εσωτερικών Υποθέσεων

European Commission

Commissioner responsible for Home Affairs

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου από την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική.

Your question/comment *

Αξιότιμη κα Επίτροπε Cecilia Malmström,

Την 16.3.2010 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως νόμος του Κράτους το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» [1].

Όπως επισημάνθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των, πλέον των 3.500, πολιτών που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος [2] ο νόμος αυτός θίγει τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματά των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει Κοινοτικούς κανόνες δικαίου.

Μεταξύ άλλων ο νόμος αυτός θεσπίζει τις πιο ελαστικές προϋποθέσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης για την κτήσης ιθαγένειας. Ενδεικτικά πολιτογραφούνται:

Οι έχοντες 7ετή νόμιμη παραμονή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι αδείας «επί μακρόν διαμένοντος».

Τα τέκνα αλλοδαπών αποκτούν από τη γέννησή τους την Ελληνική Ιθαγένεια εφ΄ όσον γεννιούνται (και συνεχίζουν να ζουν) στην Ελλάδα, από γονείς που διαμένουν και οι δυο επί πέντε συνεχή έτη μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Τα τέκνα αλλοδαπών με την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων σχολείου στην Ελλάδα και εφ΄ όσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη Χώρα. Το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας μπορούν να το ζητήσουν μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις [3] πρόκειται να γίνουν άμεσα Έλληνες, και κατά συνέπεια Ευρωπαίοι πολίτες, περί το 1.000.000 μετανάστες, ενώ σε 20 χρόνια εκτιμάται, ότι με παρόμοιους ρυθμούς οι νομιμοποιημένοι από αυτούς θα φθάσουν συνολικά τα 9.000.000 άτομα (περίπου όσος και ο πληθυσμός της Ελλάδας σήμερα).

Με την παρούσα Καταγγελία μας προσφεύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και κάνουμε έκκληση να προβείτε σε όλες τις θεσμοθετημένες ενέργειές εκ μέρους σας, για να προστατεύσετε τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματά μας ως Ευρωπαίων πολιτών, από την αυθαίρετη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει τους Κοινοτικούς κανόνες δικαίου, όπως τεκμηριώνεται ακολούθως:

1. Παραβιάζει τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της 16ης Οκτωβρίου 2008. Το Σύμφωνο αυτό προβλέπει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τους πόρους ώστε να υποδεχθεί αξιοπρεπώς όλους τους μετανάστες…Η κακή διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να αναστατώσει την κοινωνική συνοχή των χωρών προορισμού [των μεταναστών]» (σελ. 3). Η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της «την χωρητικότητα υποδοχής της Ευρώπης από πλευράς της αγοράς εργασίας της, της κατοικίας, και των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών… καθίσταται απαραίτητο, να προσδιορίζει τον αριθμό τους… οι εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικευμένες…».

Αντιθέτως, και κατά παραβίαση των ανωτέρω, με τη νέα ελληνική νομοθεσία:

i. Δεν ορίζεται στον νέο νόμο μέγιστο όριο πληθυσμού αλλοδαπών, ούτε και προσδιορίζεται ποσοστό τους επί του υπάρχοντος πληθυσμού της Ελλάδας.

ii. Ανοίγεται πλέον «παράθυρο» αυτόματης και μαζικής ιθαγενοποίησης όλων σχεδόν των αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1989 (σημερινής δηλαδή ηλικίας από 0 μέχρι 21 ετών) ακόμη και από παράνομους μετανάστες [4].

iii. Εκθέτει σε κίνδυνο τον Ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο και θίγει την ασφάλεια της ΕΕ, αφού μετά την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας οι μετανάστες αυτοί θα κυκλοφορούν και εγκαθίστανται σε όλη την ΕΕ.

iv. Ο νόμος αυτός καθιστά την Ελλάδα, δεδομένης και της ευαίσθητης γεωπολιτικής της θέσης στην Μεσόγειο, πόλο έλξης νέων λαθρομεταναστών, οι οποίοι θα επιλέγουν την ελληνική ιθαγένεια ως την ευκολότερη πύλη εισόδου στην ΕΕ για να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από την εν λόγω νομική ιδιότητα.

v. Κατά συνέπεια θέτει σε κίνδυνο τις στρατηγικές πολιτικές και επιδιώξεις της Ε.Ε. που αποτελούν μείζονα στόχο για όλα τα για όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

2. Παραβιάζει το άρθρο 77 και το Πρωτόκολλο αριθ. 23 της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης [5] για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/C 115/01 Εφημ. ΕΕ), καθώς και τις οδηγίες 2009/50, 2008/115, 2005/71, 2004/81 και 2002/82, διότι:

i. Εντάσσει αυθαίρετα ως πολίτες στον Ευρωπαϊκό χώρο όλους τούς πρώην και νυν λαθρομετανάστες των οποίων απλά μέχρι τώρα είχε νομιμοποιηθεί μονάχα η παραμονή, χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα σχετικό με ιθαγένεια, με νόμους του εθνικού δικαίου της Ελλάδος κατά τα έτη 1997, 2001, 2005 και 2007. Επομένως αλλοιώνει ριζικά την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii. Σε ακολουθία με τον άνω λόγο ο ψηφισθείς νόμος αλλοιώνει το Εκλογικό σώμα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Θα μπορούν πλέον ως «Έλληνες υπήκοοι», οι πρώην υπήκοοι κρατών που δεν έχουν αποδεδειγμένη σχέση με τον «Ευρωπαϊκό χώρο» που ορίζεται στο Προοίμιο της άνω Συνθήκης, να αναδεικνύονται ακόμα και Ευρωβουλευτές.

iii. Συνεπώς παραβιάζει και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού «χώρου» και κατά την έννοια των άρθρων 3 και 67 της άνω Συνθήκης.

3. Παραβιάζει τα άρθρα 67 παρ. 3 και 145 έως 151 της άνω Συνθήκης (2008/C 115/01 Εφημ. ΕΕ) και το σκεπτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου A6-0026/2009 και P6_TA(2009)0069 της 04.02.2009, για «επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών», διότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο:

i. Η προστασία της Ευρωπαϊκής και Εθνικής ασφάλειας:

Στην Ελλάδα αποδείχθηκαν εξαιρετικά αυξημένα τα ποσοστά εγκληματικότητας αλλοδαπών σε σχέση με τον αριθμό των εγκαταβιούντων (Στατιστικά 2009 Υπουργείου Δικαιοσύνης) [6]. Επίσης δεν έχει εξασφαλισθεί ο έλεγχος της εισροής μεταναστών, ώστε να αποκλειστούν όσοι τυχόν σχετίζονται με τη διεθνή τρομοκρατία.

i. Η πολιτική για την προστασία κατά της ανεργίας:

Δεν έχουν μελετηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση οι συνέπειες των ανωτέρω ρυθμίσεων απόδοσης ιθαγένειας για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και για τα ασφαλιστικά συστήματα, καθώς, μετά τις μαζικές εθνικοποιήσεις σε ένα Κράτος-μέλος, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο περί τις 204.000 θέσεις εργασίας [7]. Οι συνέπειες πλήττουν όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζομένους καθώς μαίνεται η μεγάλη οικονομική κρίση, και το πρόβλημα από την ελληνική αγορά εργασίας προεκτείνεται σε εκείνη των άλλων κρατών μελών.

ΕΠΕΙΔΗ επικαλούμαστε εκτός των άλλων και την Αρχή της Επικουρικότητας, με την οποία ζητώ να συνδράμετε και προστατεύσετε τα δικαιώματά μας από την άνω νομοθετική αυθαιρεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω θιγόμενα ζητήματα εξωτερικών συνόρων και ασφάλειας αποτελούν τομέα πολιτικής, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει στην πολιτική και την νομοθεσία του Κράτους – μέλους, διότι το μέλος της έχει εκχωρήσει αυτήν την εξουσία βάσει του Πρωτοκόλλου 2 της άνω Συνθήκης ΕΕ.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα Καταγγελία μας είναι νόμιμη και στηρίζεται σε αληθινά στοιχεία. Γι΄ αυτό έχει κάθε νόμιμο λόγο να γίνει δεκτή.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε

να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διερεύνηση της συμβατότητας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο του νόμου: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» που ψηφίσθηκε την 16.3.2010 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Με εκτίμηση

(ονοματεπώνυμο – ιδιότητα / επάγγελμα)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1]www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/1389/s-metagen-pap.pdf
 
[2] http://www.opengov.gr/ypes/?option=pol_symmetoxi1

[3] http://www.adesmeytos.gr/news.php?aid=7774 με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλάδας.
 
[4] Ο «μηχανισμός» είναι ο εξής: Τώρα που δεν έχει παρέλθει – σύμφωνα με τον νόμο – τριετία από την ενηλικίωσή τους, εγγράφονται στα δημοτολόγια με απλή αίτησή τους με μόνη προϋπόθεση την πενταετή νόμιμη διαμονή που απέκτησε εκ των υστέρων ο ένας από τους γονείς τους με κάποια από τις μαζικές διαδικασίες νομιμοποίησης της ελληνικής νομοθεσίας των ετών 1997, 2001, 2005 και 2007.

[5] Άρθ. 77 παρ. 1 «να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων» και να διαμορφώνεται (παρ. 2 α) κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας, β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ένωση, δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

[6] Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας 2009 Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, που ανακοινώθηκαν την 31.1.10.

[7] Έρευνα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εφημερίδα: Τα ΝΕΑ 1.3.2010 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4562631&ct=1


ΠΗΓΗ  olympia.gr

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ...

Εκτός ελληνικής «Επικράτειας» οι Κυκλάδες!

Εισήγηση αρεοπαγίτη αποδέχεται αίτηση αναίρεσης ιδιώτη υιοθετώντας το σκεπτικό του ότι στα νησιά του Αιγαίου και ιδίως στις Κυκλάδες το ελληνικό Δημόσιο δεν διαδέχθηκε το οθωμανικό και ως εκ τούτου οποιαδήποτε έκταση που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία ιδιώτη, είτε πρόκειται για αγρό, είτε για αιγιαλό, είτε ακόμα και για ολόκληρο ακατοίκητο νησί-βραχονη­σίδα, μπορεί να περιέλθει μέσω χρησικτησίας στην κυριότητα κάθε καταπατητή.

Επί της υπόθεσης η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες εβδομάδες. Εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση, θα αποκτήσει χαρακτήρα νομολογίας επιφέροντας ολοκληρωτική ανατροπή στο ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς των Κυκλάδων και άλλων νησιών του Αιγαίου.

Αυτό σημαίνει ότι αφενός χιλιάδες καταπατητές δημόσιων εκτάσεων και βραχονησίδων θα μπορούσαν να αποκτήσουν μέσα σε μια νύχτα ισχυρό νομιμοποιητικό έρεισμα, ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσει και μια άνευ προηγουμένου βιομηχανία καταπατήσεων στα νησιά, με ανυπολόγιστες οικολογικές και οικονομικές συνέπειες.

Επιπλέον η αμφισβήτηση των έννομων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου επί ολόκληρων βραχονησίδων ενδέχεται να τις καταστήσει γκρίζα ζώνη της επικράτειας, μέσω της κερκόπορτας της καταπάτησης ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Οι κίνδυνοι από το ενδεχόμενο επικράτησης μιας τέτοιας απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο θεωρούνται μεγάλοι, αφού είναι γνωστό ότι εδώ και πολλές δεκαετίες ισχυρά συμφέροντα στις Κυκλάδες και αλλού επιθυμούν τη νομιμοποιηση καταπατημένων.

Την ίδια στιγμή άλλη εισήγηση από έτερο αρεοπαγίτη για παρόμοιο ζήτημα, η οποία μάλιστα συζητήθηκε την ίδια ημέρα στον Αρειο Πάγο, καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα και προτείνει την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του ιδιώτη.

Οι υποθέσεις
Ειδικότερα, στον Αρειο Πάγο στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου του 2010 συζητήθηκαν δύο αναιρέσεις ιδιωτών κατά του ελληνικού Δημοσίου και οι αποφάσεις τους θα κρίνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Κυκλάδων.

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε την αίτηση αναίρεσης της εταιρείας «Δ. Μ. ΑΕ», η οποία διεκδικεί μαζί με άλλους έκταση περίπου 85.000 στρεμμάτων στην Καλντέρα της Σαντορίνης στη θέση Ακρωτήρι.

Στην εισήγηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση προτείνεται η απόρριψη της αίτησης με την αιτιολογία ότι το ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος στα νησιά των Κυκλάδων, επομένως και στη Σαντορίνη, λόγω της διαδοχής του οθωμανικού δημοσίου από το ελληνικό. Το ίδιο άλλωστε είχε δεχθεί και η απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, η οποία μάλιστα έκανε και διεξοδική αναφορά στο νομικό και ιστορικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Κυκλάδων.

Στη δεύτερη υπόθεση μήλον της Εριδος μεταξύ ιδιωτών και ελληνικού Δημοσίου είναι δύο βραχονησίδες μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου. Το Τουρκονήσι ή Τούρλος ή Τούρνα έκτασης 33.390 τ.μ. και το Πρασσονήσι ή Αγιος Νικόλαος έκτασης 8.000 τ.μ.

Στην εισήγηση της υπόθεσης από τον προεδρεύοντα αεροπαγίτη λόγω απουσίας του προέδρου από τη συζήτηση, προτάθηκε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης του ιδιώτη με κύρια αιτιολογία ότι στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αιγαίου το ελληνικό Δημόσιο δεν διαδέχθηκε το οθωμανικό και επομένως οι βραχονησίδες δεν ανήκουν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου αλλά του ιδιώτη καταπατητή.

Το σκεπτικό αυτό μεταξύ άλλων στηρίζεται στο «πασίδηλο» γεγονός ότι κατά την Τουρκοκρατία οι Κυκλάδες αποτελούντο από ιδιωτικές γαίες και δεν θεωρήθηκαν ότι περιήλθαν στον σουλτάνο. Μάλιστα η απόδειξη αυτή συγκαταλέγεται στα διδάγματα της κοινής πείρας.

Οι κίνδυνοι
Εφόσον ο Αρειος Πάγος αποδεχτεί την εισήγηση η απόφαση θα αποτελεί νομολογία με σοβαρότατες συνέπειες:

1. Εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και σε σημεία ιδιαίτερης πολιτικής ή περιβαλλοντικής σημασίας όπως ο αιγιαλός, οι βραχονησίδες ή οι προστατευόμενες περιοχές που διεκδικούνται εδώ και χρόνια από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα θα αποδοθούν στους καταπατητές τους.

2.Πιθανόν μια νέα ανεξέλεγκτη βιομηχανία καταπατήσεων θα ξεκινήσει με απρόβλεπτες επιπτώσεις, οικοπεδοποιώντας και τσιμεντοποιώντας κάθε ελεύθερη έως σήμερα έκταση γης στις Κυκλάδες ή άλλα νησιά. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να καταπατήσει και ύστερα από μερικά χρόνια να διεκδικήσει λόγω χρησικτησίας οποιαδήποτε έκταση δεν ανήκει σήμερα σε κάποιον.

3.Η έλλειψη ιδιοκτησιακού καθεστώτος -αν και όχι κυριαρχίας γιατί αυτή δεν φαίνεται να αμφισβητείται άμεσα- σε μια σειρά βραχονησίδων μπορεί να εγείρει κατά μια ακραία εκδοχή ακόμα και νέου τύπου εθνικά θέματα.

Για δημόσια γη στη Σύρο
Η παγωμένη υπόθεση και οι... συμπτώσεις

Μια λεπτομέρεια, η οποία φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό τις παρούσες εξελίξεις, είναι ότι στον Αρειο Πάγο έφτασε πριν από δύο χρόνια και μια τρίτη υπόθεση αναίρεσης, η οποία είχε συζητηθεί στις 21 Μαΐου 2008.

Τότε διάδικοι ήταν το ελληνικό Δημόσιο και ο Γ.Δ., ο οποίος διεκδικούσε δημόσια έκταση στη Σύρο.

Το παράδοξο είναι ότι για την υπόθεση εκείνη που συζητήθηκε προ διετίας δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση, κάτι το οποίο θεωρείται πρωτοφανές στα χρονικά του Αρείου Πάγου, όπου οι αποφάσεις δημοσιεύονται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συζήτηση μιας υπόθεσης.

Η σύμπτωση είναι ότι και σε αυτή την υπόθεση η εισήγηση έγινε από τον ίδιο αεροπαγίτη - προεδρεύοντα λόγω απουσίας προέδρου, ο οποίος με ανάλογο σκεπτικό είχε προτείνει και πάλι την αποδοχή της αίτησης αναίρεσης του ιδιώτη.

Εάν είχε δημοσιευθεί η παλαιότερη εκείνη απόφαση, το σίγουρο είναι ότι θα επηρέαζε καθοριστικά τις αποφάσεις και των δύο άλλων σημερινών υποθέσεων είτε υπέρ είτε κατά του Δημοσίου.

Παγκοίνως γνωστό
Σύμφωνα με την εισήγηση για τις διεκδικούμενες βραχονησίδες μεταξύ Πάρου και Αντίπαρου, όσα προβλέπονται στα «πρωτόκολλα ανεξαρτησίας» και στον νόμο «περί διακρίσεως κτημάτων» βάσει των οποίων περιήλθαν στο ελληνικό Δημόσιο με δικαίωμα πολέμου οι εκτάσεις που σήμερα του ανήκουν δεν ισχύουν για γαίες που βρίσκονται στα νησιά των Κυκλάδων και του υπολοίπου Αιγαίου.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «είναι παγκοίνως γνωστό ότι κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας οι Κυκλάδες κατά το σύνολό τους απετελούντο εξ ιδιωτικών γαιών καθαράς ιδιοκτησίας, αφού τα νησιά αυτά υπαχθέντα υπό την οθωμανική κυριαρχία όχι δικαιώματι πολέμου αλλά ειρηνικά κατόπιν συμφωνιών μεταξύ Γενουατών ή Ενετών κατακτητών αφενός και του Σουλτάνου αφετέρου δεν θεωρήθηκαν περιελθόντα στο Σουλτάνο...

Παρέπεται ότι τα ακίνητα αυτά των Κυκλάδων μη εξουσιαζόμενα πριν από την Επανάσταση από το Σουλτάνο, ούτε κατεχόμενα από Οθωμανούς ιδιώτες δεν περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο κατά διαδοχή του τουρκικού δημοσίου δικαιώματι πολέμου...».

Στην εισήγηση γίνεται επίσης λόγος για απόφαση του Αρείου Πάγου του 1934 για διεκδικούμενη έκταση στην Ικαρία, η οποία θεωρεί ότι «τα εν ταις νήσοις του Αιγαίου ακίνητα υπάγονται ως πασίδηλον τυγχάνει εις την κατηγορίαν των καθαράς ιδιοκτησίας ακινήτων...».

Σύμφωνα με άλλους νομικούς η συγκεκριμένη απόφαση αφορά διένεξη μεταξύ ιδιωτών και κατά την εκδίκασή της το Δημόσιο δεν είχε παραστεί προκειμένου να εκθέσει τα επιχειρήματά του. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι πρόκειται περί μιας μεμονωμένης απόφασης επί λανθασμένης βάσης που δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε στο δίκαιο. Πάντως το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιγνωμία για το θέμα και ότι η όποια απόφαση θα έχει πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής.

Τα επιχειρήματα
Διαδοχή και στις Κυκλάδες

Σύμφωνα δε με τα επιχειρήματα του ελληνικού Δημοσίου στη συζήτηση της παλαιότερης υπόθεσης για τις διεκδικούμενες εκτάσεις στη Σύρο, «η προαναφερόμενη διαδοχή του ελληνικού Δημοσίου στο οθωμανικό δημόσιο αφορά και τις νήσους του Αιγαίου αφού κατά τα έτη 1537-8 μέχρι 1566 η οθωμανική κυριαρχία κατέλυσε τα φραγκικά νησιωτικά κρατίδια και περιέλαβε τις Κυκλάδες, καθώς και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Το δε ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά την επιτυχή έκβαση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821 συμπεριέλαβε και τα νησιά αυτά», κάτι το οποίο προκύπτει και από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου που αποτελεί για την Ελλάδα την οριστική συνθήκη ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση «από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει και μάλιστα ως παγκοίνως γνωστό ή πασίδηλο ότι τα νησιά αυτά αποτελούντο στο σύνολό τους από ιδιωτικές εκτάσεις. Αντίθετα, με δικαστικές αποφάσεις έχει γίνει δεκτό ότι το ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος στα νησιά των Κυκλάδων εκτάσεων οι οποίες ποτέ δεν ανήκαν σε ιδιώτες».

Η άλλη εισήγηση: Κύριος των εκτάσεων το Δημόσιο
Σύμφωνα με την εισήγηση του έτερου αρεοπαγίτη, για τη διεκδικούμενη έκταση στην Καλντέρα της Σαντορίνης, ενώ αναγνωρίζεται το ειδικό καθεστώς των γαιών των Κυκλάδων και κατά το οποίο οι ιδιωτικές και οι καθαρές ιδιοκτησίες δεν περιήλθαν στο ελληνικό Δημόσιο, τονίζεται ότι αυτό συμβαίνει εφόσον πρόκειται για καθαρές ιδιοκτησίες, «ενώ για τα νησιά των Κυκλάδων μεταξύ των οποίων και η Σαντορίνη για εκτάσεις που αφορούν τα δάση, τους αιγιαλούς, τα κοινόχρηστα, τις βοσκές και τις εκτάσεις που λόγω της μορφής τους δεν εξουσιάζονταν από κανέναν μετά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας κατέστη κύριος αυτών το ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο του οθωμανικού κράτους δικαιώματι πολέμου». Εκτενής νομική και ιστορική αναφορά γίνεται και στη σχετική απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία «η διαδοχή του ελληνικού Δημοσίου δικαιώματι πολέμου είναι ιστορικά αποδεδειγμένη ότι αφορά και τις νήσους του Αιγαίου δεδομένου ότι στο σχετικό κείμενο του πρακτικού γίνεται ρητή αναφορά και στις νήσους αυτές».

ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Τότε και τώρα…

Του Αντώνη Σαμαρά

Το 1821 είναι ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ξεκίνησε μια από τις πολλές επαναστάσεις που έμελλαν να σημαδέψουν την μετά-Ναπολεόντεια εποχή, όπου κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της Συντηρητικής Παλινόρθωσης και της «Ιεράς Συμμαχίας».

Η Ελληνική Επανάσταση, ωστόσο, είχε κάποιες ιδιορρυθμίες

* Ήταν η πιο προκλητική αμφισβήτηση της Τάξης Πραγμάτων που είχε επιβάλλει το Συνέδριο της Βιέννης του 1815…

* Ήταν εθνική και δημοκρατική ταυτόχρονα, δηλαδή συμπύκνωνε και τους δύο «δαίμονες» που το Συνέδριο των νικητών στη Βιέννη ήθελε να ξορκίσει για πάντα: και τα κινήματα εθνικής απελευθέρωσης και τα δημοκρατικά κινήματα.

Και οι μεγάλες Αυτοκρατορίες της εποχής σφόδρα ενοχλήθηκαν. Απλούστατα γιατί ήταν… Αυτοκρατορίες, δηλαδή πολυεθνικές και αυταρχικές…

* Στρεφόταν κατά της Οθωμανικής αρχής. Η παρουσία της οποίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εξυπηρετούσε απολύτως τα συμφέροντα των περισσοτέρων Αυτοκρατοριών και τις ισορροπίες μεταξύ τους.

* Και τέλος, πέτυχε! Παρά το γεγονός ότι όλες οι τότε μεγάλες δυνάμεις στράφηκαν αρχικά εναντίον της. Ή έκαναν ό,τι μπορούσαν να την αποθαρρύνουν…

Από τότε ο ελληνικός χώρος και ο ελληνικός λαός έχουν το προνόμιο να προκαλούν «αναστατώσεις» στην Ευρώπη, δυσανάλογα μεγαλύτερες από το μέγεθος τους.

Και να ανοίγουν δρόμους…

Εκατόν ογδόντα εννιά χρόνια αργότερα, η Ελλάδα και πάλι πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή επικαιρότητα.

Αυτή τη φορά, όμως, όχι γιατί ανοίγει δρόμους Ελευθερίας, αλλά γιατί κλείνει έναν κύκλο παρακμής: υπερδανεισμού, υπερκατανάλωσης, υπερδιόγκωσης του δημόσιου τομέα και παράλυσης του παραγωγικού μηχανισμού της,

Ένα «υπόδειγμα» κοινωνικής οργάνωσης παραλύει και καταρρέει.

Και στη θέση του καλούμαστε να αναδείξουμε ένα καινούργιο…

* Κάποιοι είπαν ότι χάσαμε μέρος της εθνικής κυριαρχίας μας.

Αυτό είναι λάθος. Επικίνδυνο λάθος.

Η εθνική κυριαρχία αφορά έλεγχο εθνικού χώρου. Κι αυτό δεν χάνεται παρά μόνο με Πόλεμο κι όταν χάνεται δεν ανακτάται παρά μόνο με Πόλεμο…

Εκείνο που απωλέσαμε είναι κάποιους βαθμούς ανεξαρτησίας επιλογών στην άσκηση της Οικονομικής μας πολιτικής. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και προσωρινό…

Πραγματική χρεοκοπία η Ελλάδα υπέστη το 1893. Και της υποβλήθηκε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος το 1897. Όμως, ακόμα και τότε δεν έχασε εθνική κυριαρχία. Αντίθετα δεκαπέντε χρόνια αργότερα υπερδιπλασίασε τον εθνικό της χώρο!

Οι εποχές δεν είναι ίδιες αναμφίβολα.

Αλλά η προσωρινή οικονομική δυσκολία – ακόμα και η χρεοκοπία – δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απώλεια κυριαρχίας.

* Από την άλλη πλευρά, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η Ελληνική Οικονομία μοιάζει με «Τιτανικό».

Αυτό κι αν είναι σφάλμα. Επικίνδυνο αν το σκεφτεί κανείς και ασυγχώρητο αν το …διακηρύσσει κι όλα!

Η Ελλάδα είναι χώρα με τα περισσότερα ίσως, αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία, τους περισσότερους ανενεργούς πόρους, και τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Μια χώρα με τέτοιο πλούτο – φυσικό, υλικό και ανθρώπινο – που δεν τον αξιοποιεί είναι πολύ δύσκολο να χρεοκοπήσει.

Κι είναι εύκολο να σταθεί στα πόδια της, αν το αποφασίσει…

Όχι, δεν χρεοκόπησε, ούτε κινδυνεύει από χρεοκοπία η Ελλάδα…

Χρεοκόπησε όμως, οριστικά και αμετάκλητα, ένα σύστημα που αναδιένειμε δανεικά, όχι πλεόνασμα.

— Αναδιένειμε πλούτο από τις μελλοντικές γενεές στη σημερινή, δεν αναδιένειμε εισόδημα από τους ισχυρότερους στους ασθενέστερους.

— Αναδιένειμε πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στα κόμματα – στο κράτος και την κοινωνία – δεν αναδιένειμε ευκαιρίες στους πολλούς.

— Αποβιομηχάνισε τη χώρα, απαξίωσε την πρωτογενή παραγωγή, φτώχυνε την Παιδεία…

– Υποκατέστησε την ευημερία με την κατανάλωση, τα αξιακά πρότυπα με τους συρμούς του life style, την πνευματική ευγένεια με τον νεοπλουτισμό, την αυθεντική λαϊκότητα με τον ευτελή λαϊκισμό, τον αρθρωμένο λόγο με την άναρθρη κραυγή, την Πολιτική με τον πολιτικαντισμό…

Αυτό το μοντέλο πράγματι χρεοκόπησε…

Όχι η Ελλάδα!

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Παλιγγενεσία του 1821;

Μοιάζει να βρισκόμαστε, κατά κάποιον τρόπο, στον αντίποδα του σημείου όπου βρέθηκαν οι Έλληνες πριν εκατόν ογδόντα εννέα χρόνια:

–Τότε δεν είχαν τίποτε, αλλά είχαν Πίστη στον εαυτό τους.

Τώρα έχουν τα πάντα, έχουν κλείσει μια γενιά όπου απέκτησαν όσα οι γονείς τους και όλες οι προηγούμενες γενιές δεν ονειρεύτηκαν ποτέ, αλλά μοιάζουν να έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους.

— Τότε είχαν μάθει να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Ζητούσαν τη βοήθεια όλων. Αλλά έπαιρναν τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Τώρα, απλώς μοιάζουν να ζητούν βοήθεια από παντού…

— Τότε άνοιγαν ένα πρωτοφανή για την εποχή κύκλο Ελεύθερου εθνικού βίου.

Τώρα μοιάζουν να κλείνουν ένα κύκλο εσωτερικής παρακμής.

Από πρώτη άποψη είμαστε στον αντίποδα της Παλιγγενεσίας.

Όμως ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως δεν είναι πάντα αληθινό…

Πριν απ’ όλα έχει κάτι κοινό το «τότε» με το «τώρα»:

* Και σήμερα, όπως και τότε, η Ελλάδα προκαλεί αναταράξεις πολύ πέρα από τα σύνορά της. Και πολύ μεγαλύτερες από το μέγεθός της.

* Και σήμερα, όπως και τότε, η Ελλάδα στέλνει ένα μήνυμα στην Ευρώπη:

Ότι η τάξη πραγμάτων που επικράτησε τα τελευταία χρόνια δεν είναι ούτε σταθερή ούτε βιώσιμή.

— Τότε ήταν η Ιερά Συμμαχία των Αυτοκρατοριών. Που έμελλαν να διαλυθούν.

– Σήμερα είναι η Ενωμένη Ευρώπη που θέλει να είναι Ενωμένη, αλλά διστάζει να υιοθετήσει την βασική προϋπόθεση της Ένωσης: την Αλληλεγγύη.

Κι όπως είπε ο Μανουέλ Μπαρόζο, δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι Ενωμένη, αν δεν δείξει Αλληλεγγύη…

Με ή χωρίς την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της, θα ξεπεράσει την κρίση της, θα σταθεί όρθια.

Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης που θέτει σήμερα η περίπτωση της ελληνικής κρίσης, είναι καθοριστικό για το μέλλον της Ευρώπης.

Όπως ακριβώς το αίτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης που έθεσε ο Αγώνας της Παλιγγενεσίας ήταν καθοριστικό και τότε για το μέλλον της Ευρώπης.

* Το 1821 οι Έλληνες έμοιαζαν να ξυπνάνε μετά από αιώνες νάρκης.

Σήμερα οι Έλληνες μοιάζουν να ξυπνάνε μετά από δεκαετίες νάρκης.

* Πριν από το 1821 οι Έλληνες ζούσαν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Κι όταν αποφάσισαν να τον αποτινάξουν ξαναβρήκαν την ταυτότητά τους.

* Μέχρι χθες οι Έλληνες ζούσαν υποταγμένοι στα χειρότερα ελαττώματά τους. Κι όταν τα ξεπεράσουν θα ξαναβρούν τον εαυτό τους.

— Αρκεί να πιστέψουν στις αρετές και τις αξίες που πάντα κουβαλούν μέσα τους. Και τις αποδεικνύουν συνεχώς στη Διασπορά.

— Αρκεί να πιστέψουν στο Πνεύμα Ελευθερίας, στη Γενναιότητα ψυχής και στο Δαιμόνιο δημιουργικότητας που κρύβουν μέσα τους.

Όχι, η Ελλάδα δεν χρεοκοπεί.

Αφυπνίζεται…

Και ξαναγεννιέται…

(Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά δημοσιεύεται στον σημερινό Επενδυτή)

ΠΗΓΗ  taxalia

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Η κερκόπορτα άνοιξε...

Η χθεσινή ημέρα και οι αποφάσεις στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ σηματοδοτούν την απαρχή δραματικών εξελίξεων για τη χώρα μας και την ΕΕ γενικότερα.

Η προσπάθεια συγκάλυψης της επερχόμενης   παραπομπής της Ελλάδας στο ΔΝΤ με το «φύλλο συκής» της αιγίδας της ΕΕ δεν σώζει τίποτα, ούτε καθιστά πιο αποδεκτά τα μέτρα κοινωνικής αγριότητας και βαρβαρότητας εναντίον των εργαζομένων Ελλήνων που σηματοδοτεί η εξευτελιστική υποταγή μιας χώρας στο ΔΝΤ.

Οι συμφορές που έφερε η υποταγή στο ΔΝΤ ευρωπαϊκών χωρών όπως η Λετονία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία δεν αφήνουν περιθώρια αυταπατών ως προς το τι δυστυχία επιφυλάσσει για την πατρίδα μας η χθεσινή απόφαση.
Την αποκρουστική μορφή του «τέρατος» θα την δούμε σύντομα. Τόσο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, όσο κυρίως το έτος «λαιμητόμος» , το 2011 !

Ένα είναι σίγουρο. Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αντέξουν και άλλα σκληρά οικονομικά  μέτρα. Έχουμε ήδη μπει στο  φαύλο κύκλο ύφεσης, όπου οι εισπράξεις θα είναι λιγότερες, λόγω της κρίσης και λόγω της ύφεσης. Αποτέλεσμα,  το ΔΝΤ που θα έχει εγκατασταθεί και επίσημα πλέον στην Αθήνα ,  να ζητά  καινούργια μέτρα, για να πετύχουμε τους στόχους και τα νέα μέτρα να φέρνουν και πάλι καινούργια και μεγαλύτερη ύφεση.

Η εμπλοκή του ΔΝΤ θα αυξήσει δραματικά την ανεργία και τη φτώχεια, θα ματαιώσει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και θα σβήσει κάθε δυνατότητα εξόδου της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.

Η ευθύνη για το σημερινό κατάντημα ( γιατί περί καταντήματος πρόκειται )  ανήκει πρωτίστως στη κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου και στους χειρισμούς της. Την κυβέρνηση που ανησυχεί για τη «φυσιογνωμία» της και όχι για τη σωτηρία της χώρας.  Την κυβέρνηση που πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει το δικό μας πρόβλημα δικό τους, για να μας το λύσουν οι άλλοι.

Την κυβέρνηση που με φοβικά και ενοχικά σύνδρομα προσπαθεί να αποποιηθεί των ευθυνών της στα σκληρά μέτρα που πήρε και στα ακόμη σκληρότερα που θα αναγκαστεί να πάρει, δείχνοντάς μας με το δάκτυλο το ΔΝΤ , που δεν θα έχει κανένα πολιτικό κόστος.

Την κυβέρνηση που από το «λεφτά υπάρχουν» πέρασε στο «λεφτά υπάρχουν, αλλά στις τσέπες σας» και από το «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» στο … «βουλιάξαμε αλλά όχι με μέτρα ΠαΣοΚ», λες και ο ελληνικός λαός ψήφισε ΔΝΤ και όχι ΠαΣοΚ στις τελευταίες εκλογές.

Την κυβέρνηση που μιλούσε για «όπλο επάνω στο τραπέζι» ως απειλή  για τις διεθνείς αγορές, ξεχνώντας ότι το όπλο επάνω στο τραπέζι τοποθετεί και ο …..αυτόχειρας προετοιμάζοντας την πράξη του.

Και επειδή ως Έλληνες ξεχνάμε πολύ γρήγορα καλό θα ήταν να αποτυπώσουμε σε μια κόλα χαρτί ΠΟΙΟΙ ήθελαν ( Έλληνες και ξένοι) την εμπλοκή του ΔΝΤ και ΠΟΙΟΙ όχι και να την τοποθετήσουμε σε εμφανές σημείο στην οικία μας. Θα μας χρειαστεί πολύ σύντομα. 

Προετοιμαστείτε, γιατί «η προσγείωση θα είναι ανώμαλη»……

ΠΗΓΗ  politis-gr

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΑΛΛΑΞΑΜΕ Ή/ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΞΑΜΕ..

Κάποτε στην περήφανη Ελλάδα τα παιδιά τραγουδούσαν με καμάρι
“Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
και ξανά προς τη δόξα τραβά”
Αυτό ήταν κάποτε..

Σήμερα ο Έλληνας έχει αλλάξει.
Δεν υπάρχει πια ο περήφανος Έλληνας, ο αισιόδοξος Έλληνας, ο παραγωγικός Έλληνας... ο Έλληνας που στο κάτω-κάτω δεν φοβάται το αύριο και αισθάνεται πως μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Τον βλέπεις να περπατάει στον δρόμο με βλέμμα απλανές και χαμένο. Χωρίς ζωντάνια. Δεν έχει πια “σπιρτάδα”, εξυπνάδα και ορθώς νοούμενη πονηριά..
 
Πως φτάσαμε ως εδώ;
Κάποια στιγμή, τα τελευταία 30-40 χρόνια, χάθηκε η αξιοκρατία.
Ενώ μέχρι τότε ο κάθε Έλληνας ατομικά ήξερε τις δυνάμεις του, ήξερε ποια είναι η θέση του στην κοινωνία και ανέβαινε σκαλοπάτια με την αξία του, την μόρφωσή του και αξιοκρατικά ξαφνικά επικράτησε άλλη... “λογική”.
Όλοι πίστεψαν ότι τους αξίζει να ζουν όπως ο Ωνάσης, τους αξίζει ο σεβασμός όλων σαν άλλοι Κολοκοτρώνηδες, γενικά τους αξίζει το καλύτερο χωρίς να μπορούν να το υποστηρίξουν αξιοκρατικά.
Ως αποτέλεσμα χάθηκε ο σεβασμός προς όλους και όλα είτε το αξίζουν είτε όχι.
Έφτασε ο Έλληνας να απαξιώνει  θεσμούς και αξίες υποθηκεύοντας και υπονομεύοντας το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του.
 
Πόσο μπορούσε να κρατήσει αυτό;
Ο Έλληνας ζούσε μία “φούσκα” ζωή που κάποτε θα έσκαγε αν και λόγω αποχαύνωσης δεν το καταλάβαινε.
Τώρα λοιπόν η “φούσκα” σκάει.
Δεν έχει γίνει κατανοητό από όλους. Υπάρχουν ακόμα μερικοί φελλοί που επιπλέουν. Υπάρχουν ακόμα μερικοί που πιστεύουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε προεκλογικές “δεσμεύσεις”. Σιγά-σιγά όμως θα αλλάξει και αυτό.
Τώρα πια, οι συγκυρίες ήρθαν έτσι, δεν πάει άλλο.
Παραφράζοντας λοιπόν το “αλλάζουμε ή βουλιάζουμε”...
Ξυπνάμε ή χανόμαστε!
Ο Έλληνας πρέπει πάραυτα να ξυπνήσει από τον λήθαργό του, την καθημερινή του αποχαύνωση. Η κακώς εννοούμενη πονηριά, πρέπει να καταλάβει, δεν θα τον ξελασπώνει πια.
Αν δεν επικρατήσει η αξιοκρατία, αν οι άριστοι δεν πάρουν τα ηνία, τότε θα πέσουμε στον γκρεμό.
Είτε ο γκρεμός λέγεται ΔΝΤ, είτε λέγεται υψηλό spread, είτε λέγεται απώλεια εθνικής κυριαρχίας ή ακόμα και απώλεια εδαφών, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Ένας ΗΓΕΤΗΣ χρειάζεται για να παίξει τον ρόλο του ξυπνητηριού στην Ελληνική ψυχή και λογική.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει απλούς διαχειριστές.
Γραφειοκράτες λογιστές, χωρίς ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι παίρνουν τα ηνία στο όνομα μίας υποτυπώδους δημοκρατίας.
Λες και ο “άριστος” μπορεί να φτάσει να πάρει τα ηνία του κράτους...
Λες και ο “άριστος” μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς, της διαπλοκής...
Ο Έλληνας πρέπει να ξυπνήσει.
Όχι μόνο να σταματήσει να ζει πάνω από τις δυνάμεις του αλλά και να σταματήσει να απολαμβάνει σεβασμό πάνω από την αξία του.
Πρέπει, πιο επιτακτικά από ποτέ στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας, όπως το 1821 έτσι και τώρα, να αποτάξει τον ζυγό.
Τον ζυγό της βλακείας, της αποχαύνωσης, της κουτοπονηριάς, της ηλίθιας μαγκιάς.
Αν δεν ξαναβρεί την χαμένη του αξιοκρατία και την χαμένη του κοινή λογική...
θα χαθεί!!!


ΥΓ. Προς στιγμή σκέφτηκα να βάλω για τίτλο "Ελευθερία ή Θάνατος" λόγω 25ης Μαρτίου αλλά φοβήθηκα τον νεοέλληνα που θα  ήθελε να... σκεφτεί για να απαντήσει και που πιθανόν στο τέλος να κατέληγε στο ότι θέλει την ζωή του με κάθε κόστος.... οπότε είπα να μην εκνευριστώ!

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΚΑΙ ΝΑΙ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

08 Μαρ 2010
Απάντηση του Χάρη Καστανίδη, στην υπόθεση απονομών χάριτος

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή και τη δημοσιεύουμε αμέσως:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ


Α. Ο Μιχαήλ Καρακωνσταντής του Στέργιου καταδικάστηκε με την υπ’ αρίθμ. 75/1983 απόφαση του Κακουργιοδικείου του Σουέζ σε ισόβια καταναγκαστικά έργα και πρόστιμο 10.000 λιρών Αιγύπτου. Μετά από 5 ½ χρόνια παραμονής του στις φυλακές της Αιγύπτου, η παραπάνω ποινή, μετά την έκδοσή του και μεταφορά του στην Ελλάδα, αντικαταστάθηκε με την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης 20 ετών, με την υπ’ αρίθμ. 58547/1988 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Στο μεταξύ στην Ελλάδα είχε...
εκδοθεί το υπ΄ αρίθμ. 455/1984 αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών (πενταμελούς συνθέσεως), με το οποίο ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί αθώος, για την ίδια υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί από το αλλοδαπό δικαστήριο (Σουέζ Αιγύπτου)..
Στη συνέχεια με το υπ΄αρίθμ. 20.8.1990 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 160/30.8.1990, τεύχος Γ, χαρίσθηκε το υπόλοιπο της ποινής του.
Ο ίδιος άνθρωπος για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία είχε καταδικασθεί στην Αίγυπτο και είχε παραμείνει στις φυλακές της Αιγύπτου 5 ½ χρόνια και στη συνέχεια στις ελληνικές φυλακές μέχρι την 5.9.1990, ημερομηνία κατά την οποία του χαρίστηκε η ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω, καταδικάστηκε ερήμην και από την Ιταλική Δικαιοσύνη με την υπ’ αρίθμ. 35/86/7.7.1995 Απόφαση του Κακουργοδικείου του Παλέρμο σε πρόσκαιρη κάθειρξη 20 ετών και χρηματική ποινή 300.000.000 λιρετών Ιταλίας. Η ποινή αυτή προσαρμόσθηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή 154.937,07 ευρώ με την υπ΄ αρίθμ. 47655/14.9.2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Έτσι, κρατήθηκε και πάλι από την 11.9.2004 (στις Ιταλικές φυλακές) και στη συνέχεια από 6.9.2007 (στις Ελληνικές φυλακές).Κατά της νέας αυτής ποινής υπέβαλε την από 10.3.2009 νέα αίτηση απονομής χάριτος, η οποία μετά από θετική εισήγηση του Διευθυντή των φυλακών, την από 20.5.2009 θετική εισήγηση της αντεισαγγελέως εφετών, την από 15.9.2009 θετική εισήγηση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Χαρίτων, έγινε ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο Χαρίτων την 15.9.2009 το οποίο συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ανδρεουλάκου.
Επομένως, έχει εκτίσει συνολικά περίπου 13 χρόνια πραγματικής έκτισης, από τα οποία τα 5 ½ σε καταναγκαστικά έργα, για μία πράξη για την οποία η επίσημη δικαστική θέση της Ελλάδας είναι ότι είναι αθώος.
Β. Ο Θεοδόσιος Γαλεράκης, πατέρας, τριών παιδιών, συμβασιούχος οδοκαθαριστής αφού εξέτισε την ποινή του, έκανε αίτηση χάριτος σε ό,τι αφορούσε τις συνέπειες που απέρρεαν από την καταδίκη του και οι οποίες εμπόδιζαν τη δυνατότητα μονιμοποίησής του στο Δήμο, στον οποίο εργαζόταν ως συμβασιούχος οδοκαθαριστής τα δέκα τελευταία χρόνια.
Από τα παραπάνω προκύπτουν κατά τρόπο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχεται την κριτική και είναι ανοικτό στον καλόπιστο έλεγχο και διάλογο. Ωστόσο, θα ανέμενε τη στοιχειώδη διασταύρωση των πηγών των επικριτών του, πριν από την ανάρτηση σχολίων σε ιστοσελίδες και πριν από τη δημοσίευση περιστατικών που όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά αποδεικνύουν προχειρότητα και άγνοια των σχετικών ζητημάτων.
....
Σχόλιο taxalia:
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
καταρχήν, ευχαριστούμε για τις διευκρινίσεις. Αυτό ακριβώς θέλαμε: διευκρινίσεις.
φαίνεται όμως πως δεν έχετε καλή επαφή με τα blogs. Το taxalia, δημοσίευσε με "Σπαρτιάτικη λιτότητα", ένα μικρό απόσπασμα του ΦΕΚ, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο σχολιασμό και με σβησμένα τα ονόματα. Ολόκληρο το ΦΕΚ όμως δημοσιεύεται σε χιλιάδες άλλα ιστολόγια και μάλιστα με πολύ σκληρά σχόλια για σας.
"Αγνοια των σχετικών ζητημάτων", σας βεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε !!!
Είμαστε βέβαιοι, ότι θα είχατε επαρκείς απαντήσεις. Δηλώσαμε  με σαφήνεια ότι το να "σέρνεται" το θέμα, σας αδικεί.
Νομίζουμε ότι με τις απαντήσεις σας, δικαιώσατε την εμπιστοσύνη μας, προς το πρόσωπό σας, που είναι δεδομένη. Κανείς δεν αμφισβητεί την εντιμότητα και τις ικανότητες του Χάρη Καστανίδη.
Οι πολίτες όμως, μέρος των οποίων είμαστε κι εμείς, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, να κριτικάρουμε και να ζητούμε απαντήσεις και διευκρινίσεις.
Είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και πιστεύουμε ότι συμφωνείτε κι εσείς κ.Υπουργέ.
Μην είστε λοιπόν αδικαιολόγητα σκληρός, με ένα ενημερωτικό ιστολόγιο, που μεταχειρίστηκε το θέμα με λεπτότητα και σεβασμό στο πρόσωπό σας, την ώρα που εφημερίδες σας ξεσκίζουν !!!!
Και σας "προστατεύσαμε" κλείνοντας τα σχόλια, σε όλες τις αναρτήσεις. Ακριβώς, επειδή σας γνωρίζουμε και σας εκτιμούμε. Δείτε όμως σας παρακαλούμε, πώς σας μεταχειρίζονται αλλού (και δεν εννοούμε στα blogs, σε "μεγάλες" εφημερίδες εννοούμε !)

ΠΗΓΗ   taxalia

ΥΓ. Καλά όλα αυτά. Οι υπόλοιποι;.. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ(...!!!), ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ(...!!!) ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(...!!!)

Μου το έστειλαν και το αναρτώ ως έχει.
Θαυμάστε το...
Περαστικά μας...


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 100
16 Φεβρουαρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2−2−2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων,
αποφασίζουμε:

Χαρίζεται:
1 .Το υπόλοιπο της ποινής του Καρακωνσταντή Μιχαήλ του Στέργιου, που του έχει επιβληθεί με την απόφαση αριθμός 47655/14−9−2007 του Τριμελούς Πλημμελειο− δικείου Αθηνών σε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προσαρμογή της υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουργιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 300.000.000 λιρετών Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση, διανομή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.Αίρονται:
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΓΑΛΕΡΑΚΗ Θεοδοσίου του Σπυρίδωνα με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 901/6−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και ενός (1) μηνός για κατοχή, πώληση ινδικής κάνναβης, κατοχή πυρομαχικών β) 140/9−2−1979 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών γ) 87/7− 2−1977 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών για ληστεία, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και δ) 858/23−4−1973 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών μετατραπείσα για παράβαση υγειονομικού κανονισμού προκειμένου να διοριστεί στην Δήμο Ρεθύμνης.
4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημητρίου του Ιωάννη με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 203/17−4−1989 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών, Χ.Π. 100.000 δρχ., μετατραπείσα για πώληση κοκαΐνης από τοξικομανή β) 7777/24−6−1992 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 1729/87 (περί ναρκωτικών) γ) 281/4−5−1992 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών μετατραπείσα για διάθεση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή και δ) 2721/6−10−1988 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα, Σ.Π.Δ. για έξη (6) μήνες για παράβαση Ν.5422/1932, προκειμένου να προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος υπάλληλος.
7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ Σάββα του Λεωνίδα με την απόφαση αριθμ. 22SKT 2JS 99/94/29−10−1994 του Πρωτοδικείου KREFELD, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών για από κοινού παράνομη εισαγωγή κατά συρροή με αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών σε μικροποσότητες, κατά συρροή με οδήγηση χωρίς άδεια, προκειμένου να προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος υπάλληλος.
8. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΚΥΠΡΙΩΤΗ Παναγιώτη του Σπυρίδωνος με την απόφαση αριθμ.25−26/10−1−2006 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών με τριετή αναστολή για πλαστογραφία μετά χρήσεως και απάτη σε βάρος του Δημοσίου, προκειμένου να δύναται να επαναλειτουργήσει το φαρμακείο του στη Γαστούνη Ηλείας.
9. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ Ιωάννη του Ρούσσου με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 2378/13−10−1995 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για κλοπή και β) 687/26−1−1993 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), προκειμένου να προσληφθεί ως χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων, στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.
10. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ Χαράλαμπου του Νικολάου με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 1461/28−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 1462/28−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού. Οι ανωτέρω συγχωνεύτηκαν στην υπ’ αρ. 1462Α/28−9−1993 συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατραπείσα, προκειμένου να μην υφίσταται κώλυμα για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης Αργοστολίου.
11. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΜΕΜΑΚΗ Χαράλαμπου του Εμμανουήλ με την απόφαση αριθμ. 44/24−2−2000 του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και δέκα (10) μηνών με πενταετή αναστολή και Σ.Π.Δ. για τρία (3) έτη για ζωοκλοπή από κοινού, παράνομη κατοχή φυσιγγίων, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για τον διορισμό του ή την πρόσληψη του σε Ο.Τ.Α.
12. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου του Χρήστου με την απόφαση αριθμ. 97/30−6−1994 του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών με τριετή αναστολή για λιποταξία στο εσωτερικό, προκειμένου να ανακτήσει τα πολιτικά του δικαιώματα και να αποκτήσει δίπλωμα θερμικού μηχανήματος.
13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες της ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Μπριγκίττας το γένος Μ. ΛΕΒΗ με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 120158/22− 10−2003 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών μετατραπείσα γιαπαράβαση αγορανομικού κώδικα β) 17999/24−2−2003 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20−9−1994 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 614/77 και δ) 42793/10−3−1987 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000 δρχ. για παράβαση Ν.Δ. 9/35, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών "ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." και "ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυμη−Εμπορική−Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή Εταιρεία" που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του Δημοσίουκαι για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε είδους έννομες συνέπειες αυτών.
14. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μαρίνου του Γεωργίου με την απόφαση αριθμ. 31/27−2−2003 του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τεσσάρων (4) μηνών με τριετή αναστολή για κατοχή, αγορά αποθήκευση και χρήση ναρκωτικών με ελαφρυντικά, προκειμένου να διορισθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα καθαριότητας.
16. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΠΕΤΣΙΤΗ Δημητρίου του Γεωργίου με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 86/11−1−1996 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για απάτη κατ’ εξακολούθηση β) 1415/15−5−1995 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνώνμετατραπείσα για απόπειρα κλοπής. Οι ανωτέρω ομού με την 10158/95 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης συγχωνεύθησαν στην υπ’ αριθμ. 2840/14−8−1998 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνολική ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών και δέκα (10) ημερών, προκειμένου να αποκτήσει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
17. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ΣΤΑΜΕΛΟΥ Κωνσταντίνου του Βασιλείου με την απόφαση αρ.371/15−3−2001 του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών με τριετή αναστολή για απόπειρα ληστείας από κοινού, προκειμένου να του εκδοθεί άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας καθώς και άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
18. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του TARUSHA (ΤΑΡΟΥΣΙΑ)ARJIR (ΑΡΓΥΡΗ) του JORCAO(ΓΕΩΡΓΑΚΗ) με την απόφαση αριθμ. 506/17− 11−2000 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γαστούνης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών, μετατραπείσα Χ.Π. 50.000 δρχ. για παράβαση άρθρου 3 παρ. 6, 9 και περ. β του Ν.2168/93, προκειμένου να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια και να δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς εργολαβίαςδημοσίων έργων.
21. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη της ΧΑΤΖΑΚΟΥ Μαρίας του Κωνσταντίνου με την απόφαση αριθμ. 8544/6−2−2006 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών με τριετή αναστολή για παράβαση άρθρου 30 Αγορανομικού κώδικα, προκειμένου να μην υφίσταται κώλυμα για την συμμετοχή της Εταιρείας "ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε." της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. σε διαγωνισμούς για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων.
22. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Χρήστου του Ευθυμίου με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ.: α) 8751/14−2−1986 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 62933/30−9−1994 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός μετατραπείσα για κλοπή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. [...]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΗΓΗ  http://phileleftheros.blogspot.com/2010/03/blog-post.html

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ ΑΛΛΑ....ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΟΙ!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΟ ΦΕΚ 262 ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ

47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΥΠΕΞ Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ!
    Και 45 στο διπλωματικό του γραφείο!
    48 συνολικά έχει ο Δ. Δρούτσας και 26 ο Σ. Κουβέλης!
    Συν 13 αστυνομικούς και οι τρεις!
    1.071.000 ευρώ για υπερωρίες τον χρόνο παίρνουν 519 υπαλλήλοι του ΥΠΕΞ!


Έναν ολόκληρο στρατό υπαλλήλων έχει αποσπάσει στο γραφείο του στο υπουργείο Εξωτερικών ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και έναν... μικρότερο, στο διπλωματικό του γραφείο! Ανάλογους... λόχους υπαλλήλων, για το πολιτικό και το διπλωματικό του γραφείο, έχουν τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Δ. Δρούτσας, όσο και υφυπουργός Σ. Κουβέλης!

Το πιο ωραίο όμως είναι ότι οι απασχολούμενοι στα γραφεία του υπουργού, του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού (σύνολο 179) και άλλοι 340 παίρνουν για υπερωριακή εργασία, νυχτερινά και Κυριακές 1.071.000 ευρώ τον χρόνο, πέραν φυσικά των τακτικών αποδοχών τους! Το ότι στο υπουργείο, σύμφωνα με καταγγελίες, μετά τις 3 το απόγευμα δεν υπάρχει... ψυχή, εκτός ελαχίστων βοηθών και γραμματέων, δείχνει πόσο σέβεται το δημόσιο χρήμα ο... επικεφαλής του, που σε όλους έχει επιβάλει αιματηρή λιτότητα, εκτός από τους εργαζόμενους στο υπουργείο του!
Ας δούμε όμως αναλυτικά τους υπαλλήλους που έχουν αποσπασθεί στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και εκείνους που ανήκουν στο υπουργείο και τους ανατέθηκε να απασχοληθούν στα διπλωματικά γραφεία της σημερινής ηγεσίας του.
Σύμφωνα με την απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου (με την ιδιότητά του ως υπουργού Εξωτερικών) υπ’ αριθμ. ΣΤ 4/Φ.084/ΑΣ1823 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 262/15-3-2010, στο πολιτικό του γραφείο έχουν αποσπασθεί 47 υπάλληλοι συν 7 αστυνομικοί, οι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν υπερωρίες, κυριακάτικα και αργίες (30 ώρες τον μήνα συνολικά), ενώ στο διπλωματικό του γραφείο υπηρετούν 45 υπάλληλοι, εκ των μονίμων του υπουργείου, που δικαιούνται να λαμβάνουν 15 ώρες υπερωριακής αποζημίωσης τον μήνα ο καθένας.
Υπερωριακή αποζημίωση 20 ωρών τον μήνα θα μπορούν να παίρνουν επίσης οι 33 υπάλληλοι που αποσπάσθηκαν στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Δ. Δρούτσα, καθώς και οι 4 αστυνομικοί. Μέχρι 30 ώρες αποζημίωση τον μήνα θα δικαιούνται και οι 15 μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο διπλωματικό γραφείο του κ. Δρούτσα.
Τέλος, αποζημίωση μέχρι 20 ωρών τον μήνα θα δικαιούνται οι 11 υπάλληλοι που αποσπάσθηκαν στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Σ. Κουβέλη και οι 2 αστυφύλακες, ενώ 30 ώρες υπερωρία τον μήνα θα παίρνουν οι 15 μόνιμοι υπάλληλοι που απασχολούνται στο διπλωματικό του γραφείο.
Επίσης υπερωρίες 30 ωρών τον μήνα θα παίρνουν 5 υπάλληλοι του γραφείου του γεν. γραμματέα και 25 ωρών 4 υπάλληλοι του γραφείου του Α΄ γενικού διευθυντή και 3 του γραφείου του Γ΄ γενικού διευθυντή. Υπερωρίες 25 ωρών τον μήνα «μοίρασε» ο Γ. Παπανδρέου σε 11 υπαλλήλους της Γενικής Επιθεώρησης και σε 5 της Υπηρεσίας Ενημέρωσης που υπάγεται στο πολιτικό γραφείο του!
Τις ίδιες ώρες (25) τον μήνα θα παίρνουν οι 75 υπάλληλοι των Διευθύνσεων ΣΤ4 και ΣΤ5, που είναι τοποθετημένοι στις υπηρεσίες ΥΔΕ του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εξάλλου 30 ώρες υπερωρίες κάθε μήνα θα παίρνει ο καθένας από τους 23 υπαλλήλους της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Με τόσες... γαλαντομίες προς τους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών, πώς θα πείσει ο πρωθυπουργός τους εργαζόμενους στα άλλα υπουργεία και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, να κάνουν... θυσίες ή να χάσουν τα κεκτημένα τους, όπως δώρα, επιδόματα, άδειες κ.λπ., προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας;

ΠΗΓΗ   ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ΦΑΣΙΣΜΟΣ...

Την τελευταία βδομάδα  διάφορα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στα Χανιά.
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη 09/03 όταν στην ίδια κεντρική πλατεία της πόλης μοίραζαν φυλλάδια δεξιοί (κατά του ν/σ για την ιθαγένεια) και αριστεροί (κατά των οικονομικών μέτρων). Όπως γίνεται συνήθως, υπήρξαν διαπληκτισμοί και μάλλον έπεσαν και σπρωξιές. Τραγικά πράγματα δηλαδή...
Μετά το πέρας του... τζερτζελέ οι δεξιοί διαλύθηκαν και 8 από αυτούς πήγαν για καφέ σε διπλανή (!!!) καφετέρια. Οι αριστεροί, οι οποίοι ανέκαθεν είχαν αξιοθαύμαστη οργάνωση, με μερικά τηλεφωνήματα μάζεψαν 150 περίπου άτομα με στειλιάρια έξω από την εν λόγω καφετέρια. Σπάσανε την τζαμαρία του καταστήματος και ο ιδιοκτήτης φώναξε την αστυνομία.
Τι έγινε; Η αστυνομία συνέλαβε τους... 8 και κανέναν από τους έξω που είχαν προξενήσει τις ζημιές!
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη μια και την σημερινή εποχή επικρατεί μία ιδιάζουσα ασυλία των αριστερών όταν απέναντί τους υπάρχουν δεξιοί.
Ούτε το γεγονός ότι, ως συνήθως, βρέθηκαν οι ίδιοι αριστεροί με κάθε άλλη φορά ως “αυτόπτες μάρτυρες” να κάνουν μηνύσεις για εξύβριση, απειλές αλλά και απειλή με μαχαίρι-σουγιά αποτελεί έκπληξη.
Ο σουγιάς δεν βρέθηκε ποτέ αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι η δικαστική απόφαση .
Από 16 έως 38 μήνες σε 7 από αυτούς (συνολικά 16,5 έτη σε 7 άτομα!!!) για κατά συρροή απειλές και εξύβριση.
Με λίγα λόγια.
Τσακώνεσαι με κάποιον στο δρόμο και του λες την προσφιλή φράση των Ελλήνων “ θα σε γ..... ρε μ.....” . Σε μία μόνο φράση έχουμε απειλή και εξύβριση. Αν του το πεις πάνω από 2 φορές έχουμε απειλή και εξύβριση κατά συρροή οπότε κατά το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων πρέπει να εισπράξεις 32 μήνες φυλάκιση!
Για να μην παρεξηγηθώ.
Δεν ξέρω αν τα παλληκάρια είναι όντως μέλη κάποιας οργάνωσης (πχ ΧΑ) ή όπως λένε δεν έχουν καμία σχέση με οργανώσεις. Δεν με ενδιαφέρει.
Προσωπικά θα τους έριχνα, όχι 32 μήνες, αλλά 32 χρόνια γιατί δημιούργησαν πρόβλημα στην πόλη χωρίς λόγο και αιτία. Δεν ξέρω κανέναν αριστερό να μπλέκεται σε καβγά και μετά να πηγαίνει για καφέ στην διπλανή καφετέρια... Η βλακεία πρέπει να πληρώνεται!
Από την άλλη όμως...
-Ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ξέρει ότι αν για το ίδιο γεγονός οι αντίδικοι αλληλομηνυθούν οι δύο μηνύσεις εκδικάζονται ταυτόχρονα πράγμα το οποίο δεν έγινε.
-Όπλο δεν βρέθηκε έστω και αν κάποιοι ορκίστηκαν(!!!) στο δικαστήριο ότι το είδαν.
-Το δικαστήριο δεν δέχτηκε κανένα ελαφρυντικό (πχ πρότερου εντίμου βίου) και για απλή απειλή και εξύβριση τους έδωσε την μέγιστη ποινή.
-Στους δικαστικούς και δικηγορικούς κύκλους ακούγεται εντόνως ότι η εισαγγελέας ενέδωσε σε μεγάλες πολιτικές πιέσεις.
Όλα αυτά φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Τα ηλίθια αυτά παλληκάρια γίνονται ήρωες, γίνονται θύματα του συστήματος και γενικά γίνονται συμπαθείς.
Προσωπικά συμφωνώ απολύτως με την κατάργηση του ν/σ για την ιθαγένεια. Δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι θεωρώ γελοία την ΧΑ και τελείως ηλίθιο να είσαι Έλληνας νεο-ναζιστής μετά τον πόλεμο του '40. Προφανώς δεν μπαίνω στην κατηγορία των ακροδεξιών.
Με τους αριστερούς της πόλης συμφωνώ απόλυτα σε ένα πράγμα:
Ο φασισμός έχει καταλάβει την πόλη!
Αλλά φασίστες είναι οι αριστεροί!
Υπάρχει κόσμος όλων των ηλικιών ο οποίος φοβάται να πάει σε μία εκδήλωση με θέμα το ν/σ για την ιθαγένεια, φοβάται να πάει σε μία εκδήλωση με ομιλητή κάποιον εκλεγμένο βουλευτή του ΛΑΟΣ (πχ Πλεύρη) και γενικά φοβάται να εκφέρει άποψη αντίθετη με τον αριστερό φασισμό της εποχής μας.
Κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν η ίδια αν στο ειδώλιο κάθονταν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που πάντοτε είναι “αυτόπτες μάρτυρες”.
Με κινήσεις δε όπως η σημερινή βόμβα στα γραφεία της ΧΑ, αποτέλεσμα της ενθάρρυνσης των αριστερών ακόμα και με τέτοιου είδους δικαστικές αποφάσεις, μάλλον θα τους κάνουν αρεστά θύματα παρά αντιπαθείς φασίστες.

Προσέξτε κύριοι!
Αποθρασυνθήκατε τελείως και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αντίθετο από αυτό που περιμένετε.
Χρόνια τώρα ο κόσμος σας ανέχεται και πολλοί σας ακούνε με συμπάθεια.
Προσέξτε γιατί μπορεί αυτός ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται με την κοινή λογική....
Και τότε;

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Μαθήματα ….Δημοκρατίας !

Είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο όταν η κυβέρνηση έχει άδικο , έλεγε ο  Βολταίρος. Καθώς μάλιστα τα πρώτα μονοπάτια του  φασισμού αρχίζουν με τη σκέψη ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι , οι δημοκρατικές διαδικασίες για την κυβέρνηση αρχίζουν να γίνονται   ενοχλητικές όπως οι αλογόμυγες για το άλογο.

Όλα εκείνα που η ανθρωπότητα στην περίοδο του ανεβάσματός της και της επαναστατικής της εξόρμησης, διακήρυξε σαν απαράγραπτα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, από την εποχή του «Hαbeas corpuo» και της «Magna Charta» ως τη «διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» της γαλλικής Επανάστασης, όλα κηρύσσονται τώρα από την κυβέρνηση του ΠαΣοΚ  ως χρεοκοπημένα, άχρηστα, βλαβερά και ….καταργούνται.

Το ανίατο ασθενές ΠαΣοΚ στη «μάχη του»  εναντίον του…υγιούς ΠαΣοΚ, καταφεύγει στις ύβρεις. Ιδού πώς αντέδρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς και ο γραμματέας του ΠαΣοΚ κ. Σ. Ξυνίδης, όταν η Νομαρχιακή Θεσσαλονίκης διαφώνησε με το νομοσχέδιο για τους μετανάστες.

 
- Ξυνίδης: «Ντρέπομαι γι’ αυτή τη στημένη απόφαση της πλειοψηφίας, της δήθεν πλειοψηφίας, της Θεσσαλονίκης, που είναι λίγο πιο δεξιά από τον ΛΑΟΣ. Είναι ντροπή κάποιοι να προωθούν τέτοιου είδους απόψεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. (…) Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα εξακολουθήσουν να είναι και να θεωρούν ότι φέρουν την ιδιότητα του μέλους και του φίλου του ΠΑΣΟΚ με τέτοιες δεξιές απόψεις, κάνουν λάθος».

- Πάγκαλος: «Είναι και τελείως ηλίθιοι, οι άνθρωποι αυτοί που ομοφώνως αποφάσισαν, είναι εντελώς ηλίθιοι, δεν έπρεπε να κινούνται στην κοινωνία ελεύθεροι, θα έπρεπε να είναι σε κάποιο άσυλο. (…) Να τους βάλουμε δίπλα στον Ψωμιάδη και τον Καρατζαφέρη, να τους κάνουμε αγάλματα εκεί πέρα και τελείωσε».


Η λευτεριά της σκέψης και της συνείδησης, η λευτεριά του λόγου , ….ενοχλεί σοβαρά την κυβέρνηση. Τόσο που αποκαλύπτεται και ξεσκεπάζεται στα μάτια των ίδιων των στελεχών του ΠαΣοΚ.

ΠΗΓΗ http://www.politis-gr.com/?p=1128

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΠΑΣΟΚ;...

Η απόφαση της Ν.Ε.Θεσσαλονίκης για το ν/σ για την Ιθαγένεια

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης για τους μετανάστες και την Ιθαγένεια.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έγιναν οκτώ συνεδριάσεις του οργάνου για να μεταπειστεί η πλειοψηφία η μία μάλιστα με παρουσία και του Γραμματέα κ. Ξυνίδη, με αποτέλεσμα τελικά το κείμενο που ακολουθεί:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ν.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΟΚ

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, συμβάλλει στο διάλογο του κόμματός μας , για το δίκαιο της ιθαγένειας, με τις παρακάτω θέσεις , στις οποίες κατέληξε με απόφασή της:

1.Άμεση παροχή Ελληνικής ιθαγένειας σε όλους τους ομογενείς, χωρίς άλλες προϋποθέσεις πλην της Ελληνικής καταγωγής και συνείδησης. Διευκόλυνση των ομογενών με μείωση της γραφειοκρατίας. Επιθυμητή η δήλωση του ομογενούς στην χώρα προέλευσης ότι είναι Ελληνικής καταγωγής, εκτός αν κάτι τέτοιο τον θέτει σε κίνδυνο.

2. Θεμελίωση του δικαιώματος αίτησης για ιθαγένεια σε αλλογενείς αλλοδαπούς, μετά την πάροδο τουλάχιστον 10 ετών μόνιμης, νόμιμης και συνεχούς διαμονής στην χώρα.

3. Τα κριτήρια απονομής της ιθαγένειας πρέπει να είναι:

α. Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, και Ιστορίας.

β. Πλήρης ενσωμάτωση στην Ελληνική κοινωνία, έμπρακτη απόδειξη ενδιαφέροντος και φιλοπατρίας για την Ελλάδα.

γ. Στήριξη των θέσεων της Ελλάδος στα εθνικά θέματα.

δ. Ασφαλισμένη εργασία καθ’ όλο το διάστημα της παραμονής του στην χώρα, μη λήψη οποιασδήποτε κρατικής βοήθειας-επιδομάτων, κατά την διάρκεια της 10ετούς παραμονής, για πάνω από 1,5 χρόνο.

ε. Μη τελεσίδικη ποινική καταδίκη για πλημμέλημα τα τελευταία 5 χρόνια, ή για κακούργημα οποτεδήποτε. Σε περίπτωση εκκρεμούς ποινικής δίωξης κατά του αιτούντα αλλοδαπού, αναστολή (πάγωμα) , της αιτήσεως απονομής ιθαγένειας, έως την τελεσιδικία.

στ. Διατήρηση του ισχύοντος «ius sanguinis», ως κανόνα, δηλαδή απονομή της ιθαγένειας, στους απογόνους των Ελλήνων το γένος, με τη γέννηση. Η γέννηση αλλοδαπού στην Ελλάδα και η μόνιμη διαμονή του έως την ενηλικίωσή του να μην οδηγεί στην απονομή ιθαγένειας αυτοδικαίως, αλλά να συνεκτιμάται μαζί με τα άλλα στοιχεία.

ζ. Παρακολούθηση της 9ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δημόσιο ελληνικό σχολείο.

4. Η ιθαγένεια θα πρέπει να απονέμεται σε αλλογενείς αλλοδαπούς, με φειδώ, και κατ’ εξαίρεση, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αλλοίωση του χαρακτήρα του Έθνους-Κράτους, ούτε να δύναται να δημιουργήσει στο μέλλον έγερση μειονοτικών ζητημάτων, ιδιαίτερα από όμορες, ή ισλαμικές χώρες.

5. Η απονομή ιθαγένειας αφορά τον σκληρό πυρήνα της κρατικής υπόστασης, και το κράτος πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να την απονέμει κατά την κρίση του.

6. Η ψήφος των αλλοδαπών στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός του ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα, πλήττει την εθνική μας κυριαρχία, διότι παραχωρείται το δικαίωμα ψήφου, σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι οφείλουν πίστη στα Συντάγματα των χωρών προέλευσης, και υπάρχει ο κίνδυνος εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων από ημεδαπές αρχές (lobbying), ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές. Η παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στους πολίτες της Ε.Ε., είναι περίπτωση μη συγκρίσιμη με την υπό συζήτηση διότι εδώ δεν υπάρχει ο κανόνας της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας.

7. Απαιτούμε άμεσο έλεγχο και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, διότι διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό, επιτείνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα ανεργίας, και εγκληματικότητας, και αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Ελλάδας ως Έθνους-Κράτους, δεδομένου και του δημογραφικού προβλήματος. Στο παραπάνω θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και η Ε.Ε. για την φύλαξη των νοτίων συνόρων της. Τυχόν διευκόλυνση της απονομής της Ιθαγένειας θα οδηγήσει σε μαζικότερη εισροή λαθρομεταναστών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τα δίκαια του ελληνικού λαού.

8. Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα κανενός πλην των Ελλήνων, και η απονομή της είναι στην διακριτική ευχέρεια του Ελληνικού κράτους, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και του εθνικού συμφέροντος, και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Θα πρέπει να διασφαλιστούν τα νόμιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μεταναστών, όπως και των Ελλήνων, τα οποία καταστρατηγούνται το ίδιο από την αυθαιρεσία του κεφαλαίου. Το Ελλαδικό κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

9. Η απονομή ιθαγένειας δεν είναι η λύση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Σκοπός της ιθαγένειας είναι να ορίσει το Ελληνικό έθνος, και η χρήση της για να καλύψει το έλλειμμα της πολιτείας στην προστασία άλλων δικαιωμάτων, συνιστά κατάχρηση αυτής, που μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, και σε ουσιαστική ακύρωση του αρχικού σκοπού της ιθαγένειας. Καλούμε την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τροποποιήσει άμεσα την σχετική πρόταση νόμου, να πράξει κάθε τι δυνατόν για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, και να απονείμει άμεσα την ιθαγένεια σε όλους τους Έλληνες ομογενείς.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΗΓΗ  taxalia