Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ο λαός δεν σας έδωσε πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνικήν ανεξαρτησίαν του...

Γράφει ο Δαμωνίδης
   
Ο γόος από τα βάθη της Νεοελληνικής Ιστορίας θα αντηχεί και το Πνεύμα της Εθνικής Ανεξαρτησίας θα υπερίπταται των θόλων της Βουλής των Ελλήνων τη στιγμή που οι Patres Patriae (οι «Πατέρες του Έθνους»!) θα εγκρίνουν με την ψήφο τους το Καθεστώς της Νέας Υποτέλειας και θα επικυρώνουν εκ νέου το «Σύμφωνο της πωληθείσης Ελλάδος» (νυν «Μνημόνιο») στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο καθάπτεται των Εργασιακών και Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού.

Τα «Τζάκια» και τότε, το καλοκαίρι του 1825 στη Γ' Εθνική Συνέλευση, έσυραν το Ελληνικό Έθνος εναντίον της θέλησης του «Λαού και των Αρμάτων», κατά τη μνημειώδη φράση του «Γέρου του Αγώνα», και έθεσαν «… εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεταννίας»!

Οι πολιτικές «Φαμίλιες» (αυτή η ιδιότυπη κοινοβουλευτική μοναρχία) σήμερα μετέρχονται τα ίδια μέσα και τρόπους για την αποδοχή «εκουσίως» εκ μέρους του Λαού της Νέας Ξενοκρατίας…

Τη στιγμή εκείνη, πριν από 185 χρόνια, ο πρώτος πρόεδρος της πρώτης Βουλής του Νεοελληνικού Κράτους, ο «αγνότερος και περισσότερον ανιδιοτελής…», ο Πατριώτης που «… εδαπάνησεν καθ' όλην την διάρκειαν του υπέρ Πατρίδος Πολέμου και τον έσχατον οβολόν του…», ο Δημήτριος Υψηλάντης, εκπλήρωσε το «κοινόν χρέος» και ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας για την προωθούμενη από τα «Τζάκια» πράξη εθελοδουλείας.

Λέγεται ότι «Η Ιστορία διδάσκει»… Και στο πνεύμα αυτό επικαλούμεθα τη συνταρακτική κραυγή του Δημήτριου Υψηλάντη, τους αγώνες του οποίου καθώς και της οικογενείας του, λίγο αργότερα, ο Μπαρμπα-Γιάννης Μακρυγιάννης συνόψισε σε μερικές λέξεις: «Έπαθε για την λευτεριάν και θυσιάστη αυτό το σπίτι όλως διόλου…».

«Προς την Γ' Εθνικήν Συνέλευσιν των Ελλήνων

Κύριοι,

Και ως απλούς πολίτης και ως πρωταίτιος του σημερινού αγώνος, χρεωστώ εις το Έθνος μου, εις την οικογένειάν μου και εις εμέ τον ίδιον να εκφράσω παρρησία τα φρονήματά μου εις μίαν κρίσιμον περίστασιν, εκ της οποίας κρέμαται η μέλλουσα τύχη της Ελλάδος.

Η Εθνική Συνέλευσις, αποφασίζουσα να ζητήση την μοναδικήν μεσιτείαν του εν Κωσταντινουπόλει πρέσβεως της Αγγλίας, διά να συμβιβάση την Ελλάδα με τους τυράννους της, παρεκτρέπεται από τα ιερά χρέη της και από τον προς ον όρον της συγκροτήσεώς της.

Ο λαός, κύριοι, του οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωσεν πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνικήν και πολιτικήν ανεξαρτησίαν του, αλλά να την στερεώσητε, να την διαιωνίσητε. Η Ιστορία θέλει μίαν ημέραν κρίνει αδεκάστως τας πράξεις σας.

Η Ευρώπη, κύριοι, ησθάνθη τώρα, πλέον παρά ποτέ, ότι η υπόθεσις των Ελλήνων είναι αρκετά προχωρημένη, διά να μην υποπέση εφεξής εις τας εναντιότητας της τύχης. Και πώς γίνεται, οι πληρεξούσιοι του ιδίου αυτού έθνους, διά μίας πράξεως ανηκούστου εις τα χρονικά των λαών , ν' αποδεικνύωσιν εις τον κόσμον ότι μόνον αυτοί δεν γνωρίζουσιν αυτήν την αλήθειαν!

Αν σας φοβίζει η πτώσις του Μεσολογγίου, αφιερωθήτε, ως και εις τας αρχάς του αγώνος, εις την χαρακτηριστικήν ενέργειαν και τον πατριωτισμόν των Ελλήνων. Το στήθος κάθε Έλληνος είναι δεύτερον Μεσολόγγι.

Αν θορυβεί η έλλειψις πόρων, καταφύγετε εις την γενναιοφροσύνην των πολιτών. Έλλην δεν εκώφευσε ποτέ εις την φωνήν της πατρίδος. Τέλος πάντων, χρήματα δεν έχομεν, ας επικυρώμεν τα χρέη μας.

Έχομεν, όμως, ανάγκην προστασίας, ας καταφύγωμεν εις τους ηγεμόνας όλων των εθνών. Εξ ίσου όλα έχουσι δικαίωμα εις την ευγνωμοσύνην μας. Αι περιστάσεις μας, αι θέσεις των, εγγυώνται την επιθυμητήν βοήθειαν.

Τα μεγάλα έθνη και οι καλοί πατριώται φαίνονται εις τας κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος των. Δούλος είναι εύκολον να γένη τις, όταν θέλη. Αυθέντης, είναι δύσκολον. Επιθυμούμεν ειρήνην, ας τρέξωμεν εις τα όπλα.

Αν, εξ εναντίας, διά λόγους αποκρύφους εις εμέ, η Εθνική Συνέλευσις επιμένη εις την προλαβούσαν απόφασίν της, κρίνω χρέος μου ιερόν και απαραίτητον να διαμαρτυρηθώ, ως και ήδη διαμαρτύρομαι επισήμως κατ' αυτής, ενώπιον του ελληνικού λαού και όλων των λοιπών της χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά μίας πράξεως παρανόμου, αντιελληνικής και διόλου ανταξίας ενός έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλην δεν εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του.

Έλλην, όμως, και φίλος άδολος της ελευθερίας του έθνους μου, δεν θέλω να συναγωνισθώ μετά των λοιπών συναδέλφων μου και να χύσω και την τελευταίαν ρανίδα του αίματός μου, εν όσω διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας πόλεμος.

Παρακαλώ δε να μοι δοθή επίσημον αντίγραφον της παρούσης μου διαμαρτυρήσεως.

Μένω με το ανήκον σέβας.

Εις Πιάδα τη 12 Απριλίου 1826

Ο πατριώτης

Δημήτριος Υψηλάντης».

Τα «Τζάκια», αντί άλλης απαντήσεως απέκλεισαν τον Υψηλάντη «από κάθε πολιτικόν και στρατιωτικόν υπούργημα» με το σκεπτικό ότι «καθυβρίζει αυθαδώς τους νομίμους πληρεξουσίους του έθνους και διαμαρτύρεται εναντίον αυτών διά τας πράξεις των»!

Οι καιροί αντιγράφουν αλλήλους… Η «Φαμίλια» την ίδια τύχη επιφύλαξε προ ημερών και στους τρεις του κυβερνώντος κόμματος (Γιάννη Δημαρά, Βασίλη Οικονόμου και Σοφία Σακοράφα), που κατά «κοινόν χρέος», ύψωσαν φωνή «διαμαρτυρήσεως» κατά του «Συμφώνου (Μνημονίου) της πωληθείσης Ελλάδος»…

ΠΗΓΗ  ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Οριστικοποίηση των δικαστικών ενεργειών του ΔΣΑ, της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΠΣ κατά των ρυθμίσεων του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα σύσκεψη στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μεταξύ του Προέδρου αυτού και των εκπροσώπων της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), με σκοπό την οριστικοποίηση των δικαστικών ενεργειών, στις οποίες θα προβούν ο ΔΣΑ και οι Οργανώσεις, κατά των επιμέρους διατάξεων του Μνημονίου.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα 21-6-2010 και της διεξοδικής μελέτης του θέματος, αποφασίστηκε η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των εκτελεστικών του Μνημονίου διατάξεων καθώς και η προσβολή όλων των διοικητικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν προς εφαρμογή του.
 
Οι αιτήσεις ακυρώσεως θα συνταχθούν από εξειδικευμένους στο εργατικό, διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο δικηγόρους, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, κ. Γεωργίου Κασιμάτη.
 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναλαμβάνει την παρούσα πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την σημασία του κοινωνικού και επιστημονικού του ρόλου, με σκοπό την εν γένει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θιγόμενων πολιτών και κοινωνικών ομάδων, που πλήττονται από τις διατάξεις του Μνημονίου. 'Aλλωστε, η αμφισβήτηση των διατάξεων του Μνημονίου υπαγορεύεται από την ανάγκη υπεράσπισης και σεβασμού σταθερών και αξιών, που έχει αναδείξει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.
 
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τη συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς οι διατάξεις του Μνημονίου είναι ένα θέμα, που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και εκ του λόγου αυτού, αποτελεί υποχρέωση όλων μας να συνδράμουμε στην κατεύθυνση υπεράσπισης του κράτους δικαίου, με σεβασμό στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Με μια λέξη, ελπίδα, με δυο λέξεις: Στρατηγική Ελπίδας...

Με αυτές τις κουβέντες έκλεισε την ομιλία του ο πρόεδρος της ΝΔ στη σημερινή τελευταία ημέρα των εργασιών του 8ου Συνέδριου. Από δω και πέρα η ΝΔ βγαίνει από το καβούκι της, πηγαίνει να ακούσει τον κόσμο, να του αναλύσει τα πολιτικά της επιχειρήματα.

Ο κόσμος θα ζητήσει να φύγει το ΠΑΣΟΚ πριν η ΝΔ ζητήσει εκλογές. Γιατί «δεν κυβερνούσε η ΝΔ την Ισπανία ούτε την Αγγλία, που επίσης αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ελλειμμάτων». Αλλά εκεί οι κυβερνήσεις ήταν πιο υπεύθυνες και λιγότερο καιροσκοπικές.

Το κεντρικό σύνθημα με το οποίο θα κατέβει η ΝΔ στις εκλογές είναι η όσο το δυνατόν συντομότερη έξοδος της χώρας από την επιτήρηση, αλλά και η κοινωνική δικαιοσύνη γιατί «η σπατάλη δεν βρίσκεται στις συντάξεις των 700 ευρώ».

Η πολιτική δεν είναι ανούσιες κουβέντες στα κανάλια, πλατιά χαμόγελα, συμμαχίες φεουδαρχών, Θέλει ρεαλισμό αλλά και τόλμη, όχι μόνο «σίγουρες» πολιτικές.

Προανήγγειλε την κατάργηση του «πανεπιστημιακού ασύλου» αλλά και του μεταναστευτικού νόμου, εις τρόπον ώστε να μην επιβραβεύεται η παράνομη μετανάστευση.

Ο κόσμος ήταν πολύς και δεν ήταν λίγες οι φορές που την ομιλία του Προέδρου της Δ διέκοπταν παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Οι χιλιάδες που κατέκλυσαν το κλειστό έφυγαν με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να πάρει πίσω τα κλειδιά που με τόση ευκολία, παρέδωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στους μηχανισμούς στήριξης.

Ο Αντώνης Σαμαράς οικοδομεί μεθοδικά την παράταξη αλλά και το κόμμα που θα  πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα.

Που θα κυβερνήσει χωρίς μισαλλοδοξία, υπερβολές, φανατισμούς, με ρεαλισμό και φαντασία, με λύση των καθημερινών προβλημάτων αλλά και την υπέρβαση από αυτά, με φροντίδα για τους κοινωνικά ασθενέστερους αλλά και ευκαιρίες για τα δυναμικά μεσαία στρώματα, με δυναμική και στιβαρή εξωτερική πολιτική, αλλά εντός του πλαισίου των συμμαχιών που η χώρα έχει συνάψει.

Με γνώση του ιστορικού καθήκοντος αλλά και  των μεγάλων δυνατοτήτων της «ξεχασμένης Ελλάδας», που χρόνια κοιτούσε τα τρωκτικά να τρώνε τις σάρκες της, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα επιδοθεί στην μικροπολιτική που έφερε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Θα επιμείνει στα μεγάλα, θα αφουγκρασθεί τους πολίτες, θα επιλέξει τα πρόσωπα και τις επιμέρους πολιτικές (το περίφημο μείγμα) για να είναι έτοιμος  τη στιγμή που ο λαός θα τον φέρει στη πρωθυπουργία

Με τρεις λέξεις: Αντώνη τώρα μπορούμε

ΠΗΓΗ : ANTINEWS

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Πονηρευτείτε....

Ενα γράμμα ή δέμα θεωρείται ύποπτο εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:

Αγνωστος ή μη αναμενόμενος αποστολέας από μη αναμενόμενη περιοχή.

Μη αναμενόμενη χώρα προελεύσεως αντικειμένου.

Μη ύπαρξη αποστολέα ή ασαφή στοιχεία αλληλογραφίας (π.χ. διεύθυνση αποστολέα η οποία δεν επιβεβαιώνεται κτλ.).

Λανθασμένος παραλήπτης.

Υπαρξη των ενδείξεων «Προσωπικό» ή «Εμπιστευτικό» χωρίς αναγραφή του αποστολέα. Ελλειψη γραμματοσήμων ή σήμανσης από μηχανή χρέωσης ταχυδρομικών τελών.

Ελλειψη σφραγίδας ταχυδρομείου.

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση του αποστολέα.

Χρήση υπερβολικού αριθμού γραμματοσήμων ή υλικού όπως κολλητική ταινία, σχοινί, κορδόνια.

Χώρα προελεύσεως αντικειμένου.

Το αντικείμενο έχει βάρος που δεν ταιριάζει με το μέγεθός του ή έχει ασυνήθιστο σχήμα.

Χώρος, κοινωνική σημασία, κοινωνικοοικονομική θέση παραλήπτη.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αν με βάση τα παραπάνω κριτήρια το αντικείμενο θεωρηθεί ύποπτο, είναι πολύ σημαντικό να μην ανοιχτεί και να παραμείνει στο σημείο στο οποίο βρέθηκε.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

 
ΠΗΓΗ  ΤΟ ΒΗΜΑ

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Επιπλέον μέτρα περιπέχει η αγγλική έκδοση του Μνημονίου σε σχέση με την ελληνική !!!

Αν αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να φύγουν …χθες

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, Βασίλης Μουλόπουλος, Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου και ο Μιχάλης Κριτσωτάκης κάνουν  μια σημαντική αποκάλυψη. Κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή και καταγγέλλουν ότι το κείμενο του «Μνημονίου» στην αγγλική έκδοσή του περιέχει επιπλέον μέτρα από την ελληνική έκδοση η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή…
Βέβαια, οι βουλευτές κάνουν λόγο για πρωτοφανή εμπαιγμό του Ελληνικού Λαού και της Βουλής από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ..
αλλά φτάνει;

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Η προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ, δεν σημαίνει μόνο την καθημερινή εξαγγελία πρωτοφανών μέτρων κοινωνικής κατεδάφισης στο πλαίσιο εφαρμογής του γνωστού «Μνημονίου». Σημαίνει επίσης την πλήρη απαξίωση της Βουλής αλλά και την υποβάθμιση της κρίσης του ελληνικού λαού. Πρώτα, εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια των πολιτών το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της 11ης Μαϊου, με την επαίσχυντη τροπολογία του Ν.3845/2010 με το Ν.3847/2010. Βάσει αυτής της τροπολογίας τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις δανεισμού που υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ δεν εισάγονται πλέον στη Βουλή για «κύρωση» αλλά «για συζήτηση και ενημέρωση». Ακολούθησε το άρθρο 93 του νομοσχεδίου για την κύρωση των Οδηγιών 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ, βάσει του οποίου παρέχεται εν λευκώ εξουσιοδότηση  στον Υπουργό Οικονομικών στο να υπογράφει μνημόνια, συμφωνίες και συμβάσεις δανεισμού με τα ως άνω μέρη κα γενικά να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και φορείς τα οποία συστήνονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, αφαιρώντας ακόμα και την υποχρέωση της κυβέρνησης να τα εισάγει στη Βουλή «για συζήτηση και ενημέρωση».

Από ότι φαίνεται όμως, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί. Έφτασε στο σημείο να αντιμετωπίζει τους έλληνες πολίτες αλλά και τη Βουλή ως «αφελείς ιθαγενείς», καθώς η αγγλική έκδοση του Μνημονίου περιέχει επιπλέον μέτρα σε σχέση με την  ελληνική έκδοση.

Συγκεκριμένα, η αγγλική έκδοση του «Μνημονίου Συνεννόησης πάνω στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», στην παράγραφο 2 ii, προβλέπει τα εξής επιπλέον μέτρα τα οποία έχουν παραλειφθεί από την αντίστοιχη ελληνική έκδοση του Μνημονίου η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή:

- Η αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις να είναι κάτω από 2,5% επί του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 – 2060
- Την άμεση ισχύ της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών  στο δημόσιο τομέα στα 65 έτη, αντίθετα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες που κάνουν λόγο για σταδιακή εφαρμογή του σχετικού μέτρου κατά την περίοδο από το 2011 έως το 2013.
- Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες σχετικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης θα παγώσουν και θα εξεταστούν μετά την θέσπιση των νέων κανόνων.
Ειδικά η τελευταία αυτή διάταξη παραβιάζει κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας.

Τα παραπάνω βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως τμήμα της αίτησης της Ελληνικής κυβέρνησης προς το ΔΝΤ για Συμφωνία Στήριξης (Request for Stand-by Agreement) καθώς και στο νομοσχέδιο για την Κύρωση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης  μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Ευρωζώνης και του Διακανονισμού Χρηματοδότησης, Άμεσης Ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Επειδή, τα παραπάνω συνιστούν μια εκ νέου κοινοβουλευτική εκτροπή και τον πλήρη εμπαιγμό του ελληνικού λαού.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

Σκοπεύει να εφαρμόσει κάποιο από τα παραπάνω απαράδεκτα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην αγγλική έκδοση του Μνημονίου Συνεννόησης πάνω στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής;

Σκοπεύει η κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό για την ενδεχόμενη νέα αυτή κοινοβουλευτική εκτροπή;

Σκοπεύει η κυβέρνηση, στο βαθμό που επιμένει να εφαρμόσει τα ως άνω συγκεκριμένα απαράδεκτα μέτρα, (που περιέχονται στην αγγλική έκδοση του Μνημονίου και τα οποία έχουν παραλειφθεί από την αντίστοιχη ελληνική έκδοση η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή) να φέρει στη Βουλή το πλήρες κείμενο του Μνημονίου για κύρωση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΠΗΓΗ  ANTINEWS

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ Ή ΠΡΟΔΟΤΕΣ...
ΠΗΓΗ  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ..

Η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ είναι πλέον φανερό ότι... απαλλάσσεται λόγω βλακείας.
Ήταν παροιμιώδης η ανικανότητά της να κυβερνήσει αλλά και να ελέγξει το μεγάλο φαγοπότι που γινόταν από δικούς της και μη.

Η σημερινή κυβέρνηση πως θα χαρακτηριστεί στο μέλλον;
Γιατί άλλο η ανικανότητα, άλλο η προδοσία!

Το ΠΑΣΟΚ πήρε την εξουσία με απίστευτο λαϊκισμό του στυλ “λεφτά υπάρχουν”, “αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό”, “3 όχι στο ασφαλιστικό”, κλπ, κλπ, κλπ.

Βέβαια ήξερε πολύ καλά ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αλλά είπε, ως συνήθως, στον κόσμο αυτό που ήθελε να ακούσει.

Τι έκανε τελικά;

  • Ο νόμος περί ιθαγένειας σε λαθρομετανάστες μακροχρόνια θα αποτελέσει ταφόπλακα για τον Ελληνισμό.

  • Οι δήμαρχοι σφάζονται στην ποδιά του “Καλλικράτη” χωρίς κανένας να κάνει λόγο για τις αρμοδιότητες που δίνονται στους περιφερειάρχες.   Το μέλλον θα δείξει κατά πόσον οι νέοι αυτοί μικροί κυβερνήτες θα     μπορέσουν να κρατήσουν την Ελλάδα ενωμένη (βλέπε Θράκη, Κρήτη     κλπ).

  • Ο αγωγός Βάρνα-Αλεξανδρούπολη, ίσως το μοναδικό καλό για τον τόπο που έγινε επί Καραμανλή, ακυρώθηκε και έτσι ξαναγυρίσαμε πανηγυρικά στην ενεργειακή εξάρτηση από ΗΠΑ-Τουρκία.

  • Η διακυβέρνηση της χώρας παραδόθηκε άνευ όρων (από μέρους μας!) στην τρόικα και η αξιοπρέπεια του Έλληνα με μία απλή κίνηση βρέθηκε στα τάρταρα. Με το ίδιο σκεπτικό στα τάρταρα βρέθηκε και όλος ο πολιτικός κόσμος έτσι ώστε να αισθανθούμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα, να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα μεγάλα ατομικά μας προβλήματα και να μην αντιδράσουμε σε τίποτα από όσα  συμβαίνουν.

  • Τώρα μας έρχεται και η “Μακεδονία του Βαρδάρη”.  Αλήθεια οι κάτοικοι αυτές της χώρας πως θα λέγονται;  Βαρδαριώτες ή ...Μακεδόνες; Η γλώσσα τους πως θα ονομάζεται; Με λίγα λόγια η κυβέρνηση μας ετοιμάζεται να υπογράψει αυτό που οι ΗΠΑ (και άλλοι) ήθελαν εξ αρχής χωρίς να καταφέρουμε τίποτα είκοσι χρόνια τώρα. Πάει και η Μακεδονία..

Μετά από όλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι κλείνει ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης έχοντας φέρει εις πέρας όλα όσα έπρεπε να γίνουν βάσει σχεδίου.

Για την Κύπρο δεν χρειάζεται πλέον να κάνει κάτι μια και ο Παπαδόπουλος πέθανε και απέκτησαν τον δικό τους Παπανδρέου (βλέπε Χριστόφια) για να τους “λύσει” τα προβλήματά τους βάσει του εκεί σχεδίου.

Το μόνο που έμεινε να λυθεί όσο πιο ανθελληνικά γίνεται είναι το “πρόβλημα” της Θράκης όπου η εφαρμογή του “Καλλικράτη” ίσως δεν είναι αρκετή και πιθανών θα δούμε κάτι παραπάνω να γίνεται εκεί.

Το σίγουρο είναι ότι ο κύκλος κλείνει.
Τα γραμμάτια ξεχρεώνονται και δεν νομίζω να αντέξει πολύ ακόμα.
Ήδη ο ΓΑΠ άρχισε να πετάει σπόντες για εκλογές  οπότε μάλλον ξέρει τι κάνει και τι να περιμένει.


Το σίγουρο είναι ότι το μέλλον θα δείξει πως θα χαρακτηριστεί αυτή η κυβέρνηση.

Δυστυχώς παίρνουμε ήδη μία πρώτη γεύση με βάση την απλή κοινή λογική...

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ...

Το Ελληνικό δαιμόνιο ήταν αυτό που πάντα μας έβγαζε στα ανοιχτά.
Είναι αυτό που έκανε τον Έλληνα επιχειρηματία να διαπρέπει όχι μόνο στην χώρα μας αλλά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Από την δεκαετία του '80 άρχισε μία στρέβλωση στην κοινωνία, στις αρχές, στις αξίες και στον τρόπο σκέψης των Ελλήνων ήταν λοιπόν ζήτημα χρόνου να επέλθει η στρέβλωση και του Ελληνικού δαιμονίου.

Με μεγάλη έκπληξη άκουσα εχθές επιχειρηματία που δραστηριοποιείται επιτυχώς με αρκετά καταστήματα στην ψυχαγωγία και την νυχτερινή διασκέδαση να λέει ότι έπεσε η κίνηση και έτσι "επιβάλλεται" να ανεβάσει τις τιμές!
Σε ερώτηση γιατί δεν ρίχνει τις τιμές ώστε να αυξήσει την πελατεία του και την κατανάλωση, έδειξε ενοχλημένος γιατί...δεν καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε από επιχειρήσεις!

Αν ένας τέτοιος επιχειρηματίας, πολύ πετυχημένος εδώ και δεκαετίες, έχει αυτές τις απόψεις...
Που πήγε το Ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο;

Και ο τελευταίος Έλληνας πριν το '80 θα ήξερε ότι το σωστό είναι να ξαναγεμίσει τα καταστήματά του με κόσμο.

Ακόμα και αν δεν ήξερε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, τις ελαστικές και ανελαστικές δαπάνες... 

Είχε την αδιαμφισβήτητη κοινή λογική που τον πήγαινε στον σωστό δρόμο και τον έκανε επιτυχημένο επαγγελματία.

Αντιστοίχως δεν μπορώ να καταλάβω και την κυβέρνηση με την αύξηση του ΦΠΑ.

Με μία απλή πτώση του ΦΠΑ στο 10% (φόρος της δεκάτης) και θα έπεφταν με τη μία οι τιμές και λόγω της κατανάλωσης θα αυξάνονταν τα έσοδα του κράτους.

Που είναι το δύσκολο στην κατανόηση της απλής κοινής λογικής;

Δεν είναι δυνατόν να μην το βλέπει κανένας!

Πότε σταματήσαμε να σκεφτόμαστε;

Πότε χάσαμε την κοινή λογική;...

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Κανείς δεν περίμενε τόσο χλιαρή κοινωνική αντίδραση...

Ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΔΝΤ και η ΕΕ, δεν περίμεναν τόσο χλιαρή αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στο μνημόνιο που υπογράφηκε και στα μέτρα που κατ’ αρχήν επιβλήθηκαν και συνεχίζουν να επιβάλλονται. Η έκπληξή τους ήταν πολύ μεγάλη.
 
Το προπαγανδιστικό δίλημμα «ΔΝΤ ή πτώχευση», η κατασταλτική προπαγάνδα από τα ΜΜΕ «όλοι είμαστε συνένοχοι» και το «διαίρει και βασίλευε» με την αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων «ενοχοποιημένων» κοινωνικών ομάδων, σάστισαν την ελληνική κοινωνία και μέχρι τώρα βρίσκεται ακόμα σε εσωστρέφεια χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, φοβούμενη μάλιστα για το αύριο, αφού οι πιο πολλοί πολίτες είναι κατάχρεοι στις τράπεζες και σε διάφορους άλλους ιδιώτες δανειστές.
 
Μετά την αναπάντεχη αυτή αποδοχή του δήθεν «μοιραίου», τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Τρόϊκα αναθάρρησαν και σπεύδουν επειγόντως τώρα που η ελληνική κοινωνία είναι ακόμα σοκαρισμένη και ανοργάνωτη να της επιβάλουν και άλλα σκληρότερα μέτρα, προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στους τοκογλύφους δανειστές.
 
Η άρνηση του Αντώνη Σαμαρά, στην ψήφιση του μνημονίου, αρχικά θορύβησε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί ήταν μια άρνηση που ήρθε από εκεί που δεν το περίμεναν, αλλά όταν στη συνέχεια είδαν την παθητικότητα της ελληνικής κοινωνίας, επανήλθαν δριμύτεροι.
 
Ο φόβος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν μήπως πάμε σε κοινωνική εξέγερση και προτιμήσουμε τη χρεοκοπία από τη δουλεία στο ΔΝΤ. Αυτό ως γνωστόν θα είχε ως συνέπεια την απώλεια χρημάτων για τους δανειστές, χωρίς όμως καμία απολύτως συνέπεια για την περιουσία του ελληνικού κράτους, ούτε νέα χρέη. Τώρα όμως, οι επιλογές  του ΠΑΣΟΚ και του κ. Παπανδρέου προσωπικά, βάζουν την δημόσια περιουσία σε υποθήκευση και σε υπαγωγή της τύχης της στη ρύθμιση ξένων νομοθεσιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν το δημόσιο χρέος.
 
Τώρα δυστυχώς μας πήρε ο κατήφορος χωρίς γυρισμό και όταν κάποια στιγμή τύχει να πτωχεύσουμε, θα χάσουμε και τη δημόσια περιουσία που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 300 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ, χώρια ο τεράστιος πλούτος που βρίσκεται στο υπέδαφος της χώρας.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Επιστολή της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής προς την Washington Times

Σχετικά με άρθρο στους Washington Times

Συμφωνούμε με τη δήλωση του Richard Rahn στο άρθρο του της 3ης Ιουνίου 2010 στην Washington Times με τίτλο, Ο ανεύθυνος Γείτονας: Η Ελληνική Ανηθικότητα Χτυπά τη Βουλγαρία και τη Μακεδονία: «Είτε κάποιος είναι ιδιοκτήτης σπιτιού ή μιας χώρας, είναι προτιμότερο να έχει υπεύθυνους και όχι ανεύθυνους γείτονες.» Ωστόσο, είναι πιο σημαντικό να έχει γείτονες που δεν κλέβουν την περιουσία των γειτόνων τους, όπως χρήματα, πιστωτικές κάρτες και αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης. Με άρθρα σαν αυτό του κ. Rahn στην Washington Times, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), ενθαρρύνεται να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα: να σφετεριστεί δηλαδή την ιστορία της γειτονικής της χώρας, την ταυτότητα και τον πολιτισμό της.

Βρήκαμε το άρθρο προσβλητικότατο για την Ελλάδα και το σύνολο του Ελληνισμού. Είναι ιστορικά αβάσιμο, βαθιά προκατειλημμένο και παραπλανητικό. Ο κ. Rahn θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική επαρχία. Θεωρούμε οποιαδήποτε αναφορά ως «Μακεδονία και Ελλάδα» ως δύο χωριστές οντότητες ως άμεση επίθεση εναντίον της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Ποια άραγε θα ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ, αν κάποιος μιλούσε για τη Νέα Αγγλία ή την Καλιφόρνια ως χωριστές οντότητες παντελώς ασύνδετες με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Οι ΗΠΑ θα περίμεναν μήπως σε κάποια γωνιά και δεν θα αντιδρούσαν στην περίπτωση που το Κεμπέκ αποσχιζόταν από τον Καναδά και αποφάσιζε να μετονομαστεί ως Βερμόντ, Νέο Χάμσιαρ, Μέην ή Νέα Αγγλία;
Ο κ. Rahn θα πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ # 817 της 7 Απριλίου 1993 και # 845 της 18 του Ιουνίου 1993, το επίσημο όνομα της χώρας στην οποία αναφέρεται είναι «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», ή απλά ΠΓΔΜ, έως ότου ένα μόνιμο όνομα συμφωνηθεί μεταξύ της χώρας αυτής και της Ελλάδας. Η ενδιάμεση συμφωνία αυτή υπογράφηκε από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, και ο σκοπός του ήταν να βρούμε ένα όνομα διαφορετικό από «Δημοκρατία της Μακεδονίας» για την προαναφερθείσα χώρα καθώς αυτό ήταν και συνεχίζει να είναι η αιτία της διαφωνίας τους.

Όλοι οι ισχυρισμοί του κ. Rahn σ’ αυτό το άρθρο δεν θα μπορούσαν να ήταν πιο μακριά από την αλήθεια. Θα μπορούσε μήπως ο συγγραφέας να μας υποδείξει ποιοι είναι αυτοί οι λόγιοι που συμφωνούν με την εξής ατάκα: «ακόμη αν και οι Σλάβοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού για τα τελευταία 1.300 χρόνια στη γη που είναι σήμερα η χώρα της Μακεδονίας;»
Σύμφωνα με την τουρκική απογραφή του Χιλμί Πασά το 1906, στην περιοχή της Μακεδονίας (τμήμα της Ευρωπαϊκής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από την απελευθέρωση της περιοχής από τους Τούρκους), δεν υπήρχε καμιά καταγεγραμμένη «Μακεδονική» εθνότητα:

423.000 ή 41,71% Μουσουλμάνοι (Τούρκοι και Αλβανοί)

259.000 ή 27,30% Έλληνες

178.000 ή 18,81% Βούλγαροι

13.150 ή 1,39% των Σέρβοι

73.000 ή 7,72% άλλοι

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως τα Τουρκικά αρχεία είναι αρκετά ενδεικτικά της κατάστασης, δεδομένου ότι, ως ηγεμόνες της περιοχής, θα έδιναν ιδιαίτερη έμφαση ύπαρξης «Μακεδονικού» έθνους, αν ένα τέτοιο έθνος υπήρχε. Οι Έλληνες που ζούσαν στην Μακεδονία ήταν απλά Έλληνες και τίποτα άλλο.

Ο συγγραφέας αδυνατεί να εξηγήσει γιατί δεν υπήρχε «Μακεδονικός στρατός» για να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των υποτιθέμενων «εθνικά Μακεδόνων» στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Επιπλέον κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913, η οποία καθόρισε τα σημερινά σύνορα της Ελλάδας με τους γείτονές της δεν υπήρξαν εκπρόσωποι από κανένα «Μακεδονικό Έθνος». Η Έκθεση του Carnegie (Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής σχετικά με τα αίτια και τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων), όχι μόνο δεν κατέγραψε την ύπαρξη «Μακεδονικού» στρατού, αλλά δεν έκανε μνεία ύπαρξης οποιωνδήποτε αμάχων «εθνικά Μακεδόνων». Δεν αναρωτιέται ο κ. Rahn γιατί το Μανιφέστο του Κρούσεβου, το τόσο αγαπητό από το λαό της ΠΓΔΜ, δεν περιελάμβανε καμιά «Μακεδονική» εθνότητα; Στην πραγματικότητα απευθύνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας, ως Μακεδόνες, «ανεξάρτητα από την πίστη, εθνότητα, φύλο ή συνείδηση"

Ο κ. Rahn φαίνεται να ξεχνά κάτι πολύ σημαντικό όταν αναφέρει πως «ο λαός της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας θα αντιμετωπίσουν μια συρρίκνωση των αγορών τους ...» Ξεχνά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην ΠΓΔΜ δημιούργησαν πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας εκεί. Επιπλέον, η οικονομία της χώρας θα ευημερούσε περισσότερο εάν η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ δεν ξόδευε εκατομμύρια δολάρια σε προπαγάνδα εναντίον των γειτόνων της και δεν επιδιδόταν σε στήσιμο αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του πατέρα του Φιλίππου στη μάταιη προσπάθειά της να απαρχαιώσει τα Σκόπια.

Η ΠΓΔΜ συμβάλλει στη δική της αστάθεια με την τεχνητή εκστρατεία οικοδόμησης έθνους εις βάρος της μεγάλης αλλά και ανήσυχης αλβανικής μειονότητάς της, η οποία γίνεται και περισσότερο ανυπόμονη καθώς περνά ο καιρός. Να ισχυριστούμε ότι τα οικονομικά προβλήματα της ΠΓΔΜ οφείλονται στην Ελλάδα και ότι θα πρέπει να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σωθεί, είναι ψευτιές, ερασιτεχνισμός και μυρίζει προπαγάνδα. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου πως οι σχέσεις του κ. Rahn με τη Βουλγαρο-Αμερικανική κοινότητα είναι γνωστές και θα πρέπει να παρέχουν κάποιο είδος σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει «Μακεδονικό έθνος και γλώσσα».

Τώρα, αν ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο πατέρας του, ο βασιλιάς Φίλιππος Β ήταν Έλληνες ή όχι, γιατί ο κ. Rahn δεν ρίχνει μια ματιά στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Barack Obama από 364 παγκοσμίως διακεκριμένους ιστορικούς, αρχαιολόγους και ερευνητές που αναφέρουν: "Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες: ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, δεν ήταν Σλάβος και οι Σλάβοι και η γλώσσα τους δεν υπήρχαν στην πατρίδα του Αλέξανδρου την εποχή που έζησε ο Αλέξανδρος, αλλά κατέφτασαν 1000 χρόνια αργότερα ». Ολόκληρο το γράμμα τους και η ακαδημαϊκή τεκμηρίωσή τους μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html και πρέπει να διαβάζεται και χρησιμοποιείται σωστά από οποιονδήποτε γράφει ή σχολιάσει για το θέμα αυτό.
Για να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, η ΠΓΔΜ πρέπει να απόσχει από την κλοπή της ταυτότητας της Μακεδονίας. Έτσι, η ΠΓΔΜ πρέπει να σταματήσει τη φαύλη προπαγάνδα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο και κάθε άλλο μέσο δημοσιότητας και ιδιαίτερα την προκατειλημμένη αρθρολογία οικονομολόγων για την Washington Times. Θεωρούμε κάθε αναφορά προς την Ελλάδα ως διεφθαρμένη χώρα εχθρική προς τον Ελληνισμό.

Αντώνιος Παπαδόπουλος

Ύπατος Πρόεδρος Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ
Δημήτρης Χατζής

Ύπατος Γραμματέας Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ

ΠΗΓΗ  ΤΑ ΧΑΛΙΑ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ...

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε το μεσημέρι συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Βίλφρεντ Μαρτένς.

Η Σύνοδος του ΕΛΚ ξεκινά στις 17:30, με δείπνο εργασίας στο οποίο συμμετέχουν αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και αρχηγοί κομμάτων μελών του ΕΛΚ από τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Από τις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
  
«Αντικείμενο των σημερινών μου συναντήσεων είναι η ανάγκη καλύτερου οικονομικού συντονισμού στη διακυβέρνηση της Ε.Ε.
Υποστηρίζω:
  • Την ενίσχυση μηχανισμών άμυνας απέναντι στους κερδοσκόπους.
  • Την ανάγκη σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Οίκου Αξιολόγησης υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  • Το διαφορετικό ρόλο που θα πρέπει να παίζει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός και οι χώρες μέλη, ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε περίοδο ύφεσης ή ανάπτυξης.
Τέλος, υποστηρίζω ότι στην αξιολόγηση των δαπανών κάθε χώρας, θα πρέπει η Ευρώπη να συνυπολογίζει το ότι ορισμένες χώρες, όπως κατεξοχήν η Ελλάδα, ξοδεύουν τεράστια ποσά, τόσο για την άμυνά τους, όσο και για τη φύλαξη των συνόρων τους, που είναι, ταυτόχρονα, και σύνορα της ίδιας της Ευρώπης».

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΔΙΥΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ, ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΗΛΟΝ...

Τις τελευταίες ημέρες έχει σταματήσει η βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελληνίων με αποτέλεσμα παιδιά και γονείς να ανησυχούν και να αγωνιούν.

Κυβέρνηση και καθηγητές παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι στο όνομα μιας ιδιότυπης οικονομίας στις “σπατάλες” του κράτους.

Δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ πόσο μεγάλο ήταν το κόστος για την πληρωμή των βαθμολογητών οι οποίοι απασχολούνται ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ για ΕΝΑ ΜΗΝΑ ώστε να χρειάζεται να γίνουν περικοπές.

Είναι πχ πολύ μεγαλύτερο από τις μηνιαίες απολαβές των ολίγων(;) στελεχών ή μελών των ΔΣ οργανισμών όπως ο ΟΠΑΠ, ο ΟΣΕ, κλπ οι οποίοι όμως απολαμβάνουν αυτές τις αμοιβές 12-14 φορές τον χρόνο;

Είναι πχ πολύ μεγαλύτερο από τα έξοδα της ΕΡΤ (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ΕΡΑ κλπ) για την κάλυψη του Μουντιάλ από δεκάδες(!!!) δημοσιογράφους που ταξίδεψαν στην Ν. Αφρική;

Είναι πχ πολύ μεγαλύτερο από τις μηνιαίες χρηματοδοτήσεις μέσω του υπουργείου πολιτισμού των διαφόρων ΜΚΟ για την προστασία της... άγριας πασχαλίτσας;

Είναι πχ πολύ μεγαλύτερο από το κόστος κάθε δράσης του προγράμματος “Αθήνα-Αττική 2014” του υπουργείου περιβάλλοντος;

Είναι πχ πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των διαφόρων φεστιβάλ, συμποσίων, ημερίδων κλπ που καθ' όλη την διάρκεια του έτους χρηματοδοτεί το ίδιο το υπουργείο παιδείας;

Με λίγα λόγια, ως συνήθως σε αυτήν τη χώρα, διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλον.

Δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν ή εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Στον βωμό της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης που θέλει να δείξει ότι περιορίζει τις σπατάλες ξεκινώντας από “πιασάρικους” τομείς που κάνουν ντόρο, υπάρχουν πάνω από 80.000 οικογένειες που κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα ενώ την ίδια στιγμή σπαταλώνται καθημερινά εκατομμύρια χωρίς να το μαθαίνουμε.

Και μετά λέμε ότι οι κυβερνώντες μας έχουν κοινή λογική...

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΣΑΝ “ΗΡΩΕΣ” ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ…

Δημοσιεύθηκε από olympiada

…πανηγύριζαν, ήταν “περήφανοι” επειδή προσέφεραν την ύψιστη υπηρεσία. 

-Γλιτώσαμε την Πατρίδα! Ούρλιαζαν με σιγουριά…

-Τα δύσκολα έχουν περάσει! Δήλωνε η περσόνα του ΔΝΤ και ο Χάρυ Πότερ της διαπλοκής.

Ανεπάγγελτοι, δικηγορίσκοι, πολιτικάντηδες, προσπαθούσαν να μας πείσουν. Άνθρωποι με απόλυτη άγνοια των οικονομικών, χωρίς καν να γνωρίζουν τι ψηφίζουν, έβγαλαν οικονομοτεχνικά πορίσματα. Δεν ήξερε ο Σαμαράς που ήταν οικονομολόγος, ήξεραν “αυτοί”.

Σήμερα λοιπόν, μεταδίδει το Bloomberg (και το CNBC) ότι η Ελλάδα θα πάει σε αναδιάρθρωση του χρέους, ενδεχομένως και τον Αύγουστο!. Το Bloomberg είναι το σοβαρότερο οικονομικό δίκτυο παγκοσμίως και λέει τα αυτονόητα. Εμείς θα σας εξηγήσουμε με απλά λόγια τι κατάφεραν “αυτοί” του ΝΑΙ:

-Εάν η Ελλάδα αναδιάρθρωνε το χρέος ΠΡΙΝ ψηφίσει το μνημόνιο, τότε οι πιστωτές θα συρόντουσαν σε συνδιαλλαγή ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΧΕΓΓΥΑ πέραν των ομολόγων που κρατούσαν στα χέρια τους! Θυμηθείτε οι καμμένοι από το χρηματιστήριο, ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ; Ακριβώς ότι θα έκαναν τα ομόλογα αυτοί που τα κατείχαν. (Οι φίλοι της “νέας διακυβέρνησης” βέβαια, γνώριζαν τις ΠΑΣΟΚΙΚΕΣ μεθοδεύσεις και θησαύρισαν με τα CDS). Αντίθετα η επαναχρηματοδότηση της χώρας θα ήταν πλέον δική τους αναγκαιότητα, όπως μια τράπεζα επαναχρηματοδοτεί τον ΛΑΝΑΡΑ για να συνεχίσει τη λειτουργία του μπας και πάρει κάτι πίσω. ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ;

-Τωρα όμως, ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΙ, εάν η Ελλάδα πάει σε επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, οι ΝΕΟΙ πιστωτές της που “εξαγόρασαν” τις υποχρεώσεις, έχουν προσημειώσει ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Όλα αυτά μάλιστα, χωρίς δικαίωμα αναστροφής από την Ελλάδα, χωρίς το δικαίωμα οποιασδήποτε προσφυγής. ΕΤΣΙ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η ΠΟΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

Καταλάβατε πόσο εύκολα (νομίζουν ότι) ξεπούλησαν την Πατρίδα; Χωρίς μάλιστα να δώσουν δεκάρα τσακιστή!

Εάν μάλιστα περίμεναν 24 ώρες (!!) για να υπογράψουν το μνημόνιο, η Ελλάδα θα είχε μπει στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης με την ενεργοποίηση του άρθρου 122 της σ. Λισσαβόνας ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΓΝΩΡΙΖΕ Η GOLDMAN SACHS! Ναι, οι διαχρονικοί σύμβουλοι της Νέας διακυβέρνησης. Για τέτοιο αίσχος μιλάμε. Γι’ αυτό ο Παπακωνσταντίνου έτρεχε την επομένη της ψήφισης για να περάσει τις πραξικοπηματικές τοποποιήσεις!

Κάποιος θα ρωτήσει “δηλαδή όσοι ψήφισαν ΝΑΙ είναι λαμόγια”; Η απάντηση είναι σαφής: ΟΧΙ, δεν είναι. Είναι απλώς άσχετοι από οικονομικά ή απλώς κομματόσκυλα. Αυτό όμως δεν ελαφρύνει την θέση τους. Δεν διαχειρίζονται το ψιλικατζίδικο του μπαμπά τους (μακάρι να είχαν θα καταλάβαιναν περισσότερα) αλλά τις τύχες ενός ολόκληρου Έθνους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι συνένοχοι. Το γνωρίζουν και γι’ αυτό τρέχουν ασθμαίνοντες για να διασωθούν. Γνωρίζουν και τις “ιδιωτικές” δημοσκοπήσεις με δείγμα 12,000 ανθρώπων (!!) που δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό έχει ανατραπεί πλήρως.

Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, εμείς δηλαδή πρέπει τάχιστα να αποτινάξουμε τους εμπνευστές της μεγάλης ληστείας και να επιστρέψουμε τα λεφτά του ΔΝΤ μέχρι τελευταίας δεκάρας ώστε να τους ξεφορτωθούμε. Μπορεί να χρειαστεί να πεινάσουμε για 2-3 μήνες. Εκεί όμως θα φανεί εάν πραγματικά αξίζουμε να σωθούμε. Εάν μπορούμε να αφυπνίσουμε την συλλογική ηθική που μας κράτησε ζωντανούς για χιλιάδες χρόνια. Εάν μπορούμε να αποτινάξουμε την ελεεινή μετάλλαξη του χαρακτήρα μας που καλλιεργήθηκε έντεχνα στην μεταπολίτευση. Αυτή η μετάλλαξη που ανέδειξε τα άθλια στοιχεία του χαρακτήρα μας, τι μιζέρια και τον συμπλεγματισμό μας. Τώρα θα αποδείξουμε εάν αξίζουμε να λεγόμαστε Ελληνες και να είμαστε Ελεύθεροι.

Γιατί μας ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ λέγοντας μας ότι …

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!”

Και οι μικροί αυτοί “ελληνες” φρόντισαν να την ξεπουλήσουν για να γεμίσουν τα προτοφόλια τους. Ενώ η Αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, τελείως απλή, τεκμηριωμένη ιστορικά και φάρος για το μέλλον και την ελευθερία:

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Ο Σαμαράς και οι επιταγές των καιρών


«Πρέπει να ξέρουμε πως δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο στην πραγματοποίησή του, πιο αβέβαιο για την επιτυχή έκβασή του, πιο επικίνδυνο στο χειρισμό του, από την προσπάθεια εισαγωγής μιας νέας τάξης πραγμάτων. Γιατί ο μεταρρυθμιστής έχει εχθρούς όλους εκείνους που αποκομίζουν κέρδη από το παλιό σύστημα και χλιαρούς μόνο υποστηριχτές αυτούς που περιμένουν να ωφεληθούν με το καινούργιο»

Machiavelli: «Ο Ηγεμόνας»

Εξίμισι μήνες μετά την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ και ενάμισι χρόνο από την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή από την πολιτική έρημο, ο Αντώνης Σαμαράς πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου.

Ακόμα και η αρνητική προβολή του, ακόμα και τα μαύρα  και ύποπτα  δημοσιεύματα με αφορμή τις εκάστοτε απελπισμένες δηλώσεις του κ. Καρατζαφέρη και της κ. Μπακογιάννη, δείχνουν το άγχος και την αγωνία εκείνων που ανησυχούν από το αδιαμφισβήτητο γεγονός: ο Αντώνης Σαμαράς εξελίσσεται σταθερά σε σημείο αναφοράς και πόλο συσπείρωσης εκείνων ,που ανεξάρτητα από κόμματα και ιδεολογικά πιστεύω, αναζητούν τον πολιτικό που μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα εφιαλτικά της αδιέξοδα.

Δεν θα πούμε ότι έγιναν όλα καλά, ή ότι είναι όλα καλά στη ΝΔ στους μήνες που πέρασαν από τον περασμένο Νοέμβριο. Το αντίθετο μάλιστα. Άλλωστε, το Antinews (οι συντάκτες του και οι αναγνώστες του) δεν σταμάτησε στιγμή από τον περασμένο Νοέμβριο  να επισημαίνει τα κακώς κείμενα και να καταθέτει θέσεις και απόψεις.

Αυτή την ώρα όμως, που τα πάντα καταρρέουν,  και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει στην κυριολεξία τι να κάνει, πρέπει να δούμε τι επί της ουσίας έκανε μέχρι τώρα ο Σαμαράς και τι πρέπει να κάνει, κατά την γνώμη μας πάντα.

Πρώτον: Χάρις λοιπόν στην πολιτική Σαμαρά δεν υπάρχουν σήμερα στη ΝΔ βαρόνοι και κομματάρχες. Όποιος δεν πείθεται ας ψάξει να δει που βρίσκονται σήμερα και τι κάνουν μια σειρά ιστορικών στελεχών από τον Καραμανλή μέχρι τον Σουφλιά και τους «Βατοπεδινούς».
Το κυριότερο από όλα, η Ντόρα και ο «μητσοτακισμός» ως πολιτική αντίληψη και ιδεολογία,  βρίσκονται πλέον εκτός ΝΔ – και κυρίως αναίμακτα.

Δεύτερον, η  ΝΔ δεν διαπλέκεται πλέον με κανένα συμφέρον. Κανένας εθνικός κατασκευαστής, προμηθευτής ή εκδότης δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να υπαγορεύσει γραμμή, όπως βλέπαμε δηλαδή να γίνεται τόσο χρόνια. Αντιθέτως, όλοι οι «παράγοντες» του χώρου ψάχνονται να βρουν  «τι είναι αυτός ο Σαμαράς». Και επειδή δεν ξέρουν και αγχώνονται τους βλέπουμε να καταφεύγουν στα συνηθισμένα πιόνια τους, μπας και κάνουν παιχνίδι. Θα μάθουν όμως κι αυτοί.

Τρίτον και ίσως σημαντικότερο. Στους λίγους αυτούς μήνες ο Σαμαράς κατόρθωσε κάτι που δεν έκανε κανένας άλλος ηγέτης της ΝΔ. Να προσδιορίσει το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της νέας ΝΔ, να περιγράψει το όραμα του για τη νέα Ελλάδα. Εναπόκειται πλέον στο νέο κομματικό μηχανισμό που θα προκύψει από το επικείμενο Συνέδριο η εκλαΐκευση αυτού του πολιτικού λόγου, να γίνει κτήμα όλων.

Τέταρτον, η επιχείρηση ενοχοποίησης της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίσθηκε σθεναρά και αν δεν ήταν τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, η κυβέρνηση δεν θα ήξερε σήμερα που να κρυφθεί με όσα αποκαλύπτονται για την Ζήμενς.
Φτάνουμε λοιπόν στο δια ταύτα.

Τι μέλλει γενέσθαι; 

Όσοι διαβάζουν Ιστορία θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι σε ταραγμένες περιόδους αναδεικνύεται πάντα ένας ηγέτης που εκφράζει τα αισθήματα του λαού και χαράζει το μέλλον.

Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ πως θεωρούμε ότι ο ηγέτης αυτός είναι σήμερα για την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως επίσης γράψαμε πολλές φορές από την στιγμή που ο Σαμαράς έγινε από την πολιτική έρημο αρχηγός της ΝΔ αιφνιδιάζοντας τους πάντες και ανατρέποντας σχεδιασμούς δεκαετιών μπορεί να κάνει τα πάντα. Θέμα χρόνου είναι από την στιγμή που παραμένει αδιάλλακτα συνεπής στο πολιτικό όραμα που τον έφερε μέχρις εδώ – όπως και να το κάνουμε, θέλει χρόνο για να μάθει πως λειτουργεί το «σύστημα», κάποιος που ήταν εκτός τόσα χρόνια.

Όμως, για να προχωρήσει μπροστά ο Σαμαράς πρέπει να εκφράσει όλο το λαό και όχι μόνο τους Νεοδημοκράτες.

Και δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτή την Νέα Δημοκρατία – τελεία και παύλα.

Ο λαός δεν ενδιαφέρεται καθόλου σήμερα ούτε για τα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ ούτε για την ίδια τη ΝΔ. Είναι πλήρως απαξιωμένη.

Από την άλλη μεριά, η ατέρμονη φιλολογία για το ποιοι θα διαγραφούν ακόμα, μόνο τους εχθρούς του Σαμαρά και της ΝΔ εξυπηρετεί πλέον.

Δεν θέλει και πολύ σκέψη το πράγμα λοιπόν. Ο λαός ο ίδιος τιμώρησε τους βατοπεδινούς, τους κουμπάρους, τα λαμόγια, τους κηφήνες του κρατικού κορβανά. Ο Σαμαράς πρέπει απλώς να το επισφραγίσει, να τους πετάξει έξω από κάθε δραστηριότητα της ΝΔ και να προχωρήσει μπροστά. Αυτό έλειπε να απολογείται στο ΠΑΣΟΚ για τον ποιόν πρέπει να διαγράψει κάθε φορά. Τους τελειωμένους από τον λαό και από τον ίδιο;

Ας πετάξει λοιπόν στα μούτρα των ΜΜΕ την εσωστρέφεια στην οποία επιχειρούν να κλείσουν τη ΝΔ κι ας φύγει μπροστά συσπειρώνοντας γύρω του τον απλό λαό, που  σήμερα στενάζει από τα ληστρικά μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου.

Πιστεύουμε επίσης ακράδαντα ότι αυτό το διαλυμένο μαγαζί που λέγεται ΝΔ δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξει. Η μόνη λύση είναι να φτιαχτεί μια εντελώς καινούργια οργάνωση πάνω στην παλιά. Διαφορετικά ο παλιός μηχανισμός θα αφομοιώνει και θα εξουδετερώνει κάθε τι νέο, όπως έγινε μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις.

Στην Επικοινωνία μηδέν 

Πρέπει επιτέλους ο Σαμαράς να αποκτήσει πραγματικό επικοινωνιακό επιτελείο. Απλώς δεν πάει άλλο.

Δεν μπορεί να βρει πέντε – έξι δικούς του, να βγαίνουν μόνο αυτοί στα κανάλια και να απαντάνε στις αστειότητες που λένε καθημερινά;

Δεν μπορούν να βρουν έναν σκηνοθέτη για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις στις οποίες κανείς δεν τον «φροντίζει»;

Επίσης: όσοι περιτριγυρίζουν τον Σαμαρά, ή έχουν αναλάβει καθήκοντα από αυτόν, πρέπει να καταλάβουν ότι η δουλειά τους είναι να προβάλλουν τον Σαμαρά, κανέναν άλλο και ιδίως τον εαυτό τους. Αλλιώς να πάνε σπίτι τους. Μικρομάγαζα και προσωπικές στρατηγικές, που τόσο ζημίωσαν την παράταξη, δεν έχουν καμιά θέση στην νέα προσπάθεια.

Τι ζητά ο λαός

Σ’ αυτήν την καταστροφολογία που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση  για να περνάει τα ληστρικά της μέτρα, ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει να αντιτάξει ένα ρεαλιστικό και υπεύθυνο πρόγραμμα ελπίδας. Ο στόχος δεν είναι απλώς η νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο στόχος είναι η έξοδος της χώρας από την κρίση. Ένα ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ. Κεντρικός άξονας του οποίου θα είναι ένας  νέος κοινωνικός μετασχηματισμός, αντίθετος από αυτόν που έφερε το ΠΑΣΟΚ και ο οποίος θα συνενώνει τις υγιείς δυνάμεις του Έθνους σε μια νέα προσπάθεια.

Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι αυτό που δεν αντιλήφθηκε και ο Κώστας Καραμανλής και η «παλιά» Νέα Δημοκρατία ήταν η δύναμη και η εμβέλεια του κοινωνικού μετασχηματισμού που συνεπέστατα εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκείνους που δεν τους γνώριζε ούτε ο θυρωρός τους, τους «μη προνομιούχους» που έγιναν «προνομιούχοι», τον προσεταιρισμό πάγιων αιτημάτων εκδημοκρατισμού της Αριστεράς, μέχρι την απέραντη διαπλοκή με την οικονομική εξουσία, το ΠΑΣΟΚ μετασχημάτισε την κοινωνία. Εγκαθίδρυσε το λεγόμενο «σύστημα ΠΑΣΟΚ».

Η ΝΔ δεν το κατάλαβε ποτέ αυτό. Γι αυτό και έχανε πάντα από το ΠΑΣΟΚ. ΟΙ ανοησίες περί «μεσαίου χώρου» και «συναίνεσης» μόνο την πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ διαιώνιζαν και οδηγούσαν. Αλλά θα τα πούμε κι άλλη φορά γι αυτά.

Ό Σαμαράς πρέπει λοιπόν τώρα να εξαγγείλει ευθαρσώς έναν άλλο κοινωνικό μετασχηματισμό που να ανταποκρίνεται στις ιδέες του Πατριωτισμού και του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού και κυρίως στο πάνδημο αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη.

Τελευταίο και σημαντικότερο: Επαναφορά στο προσκήνιο και ενίσχυση  του κινηματικού χαρακτήρα του ρεύματος που ανέδειξε τον Σαμαρά στην ηγεσία της ΝΔ. Τον Σαμαρά δεν τον εξέλεξε στην ηγεσία της ΝΔ κανένας βουλευτής, κανένας σύμβουλος και κανένας τομεάρχης. Τον εξέλεξε ο κόσμος που πίστεψε σε αυτόν.  Την ελπίδα αυτού του κόσμου έχει υποχρέωση λοιπόν να πραγματώσει.

Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά στιγμή ούτε ο Σαμαράς, ούτε όσοι δίπλα του προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο.

Από Factorx

ΠΗΓΗ  ANTI WEBLOG

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Το ΠΑΣΟΚ του 80 κατέστρεψε την Ελλάδα

Το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα της δεκαετίας του 1980 κατέστρεψε την Ελλάδα... πήρε τόσα δάνεια όσα δεν είχαμε πάρει από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους... ένα δάνειο κάθε 6 μέρες κατά ΜΟ!!! Τριπλασίασε σχεδόν το χρέος από το 25% στο 65%... φανταστείτε δηλ. ο Καραμανλής που παρέλαβε χρέος 110% ΑΕΠ να το είχε πάει στο 300%!!!! Μετά από 8 χρόνια ΠΑΣΟΚ το 1989 πληρώναμε μόνο σε τόκους το 130% όσων χρωστάγαμε συνολικά το 1981!!! Τα ελλείμματα των ταμείων από 35 εκατ € πήγαν στο 1,4 δις €!!! Η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 30%!!! Η ανεργία διπλασιάστηκε.... ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΟΙ ΠΑΣΟΚΟΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ!!!

Αυτόν πληρώνουμε και θα πληρώνουν και τα παιδιά μας...
Ο Ράλλης το 1981 το βράδυ των εκλογών είπε:
«Εύχομαι ο ελληνικός λαός να μην το μετανοιώσει»...
Ήρθε η ώρα που το μετανοιώνει...


ΠΗΓΗ  ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ...

Ο Ντόναλντ Ντακ, μία λευκή πάπια με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ρούχα ναύτη, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους χαρακτήρες της Walt Disney. Τεμπέλης, άτυχος, γκρινιάρης και γκαφατζής, ζει μαζί με τα τρία ανίψια του, τον Χιούι, τον Ντιούι και τον Λιούι.

«Γεννήθηκε» από το πενάκι του Ντίσνεϊ το 1934 κι έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στις 9 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Η μικρή σοφή πουλάδα». Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και σε κόμικ-στριπ εφημερίδας, στην έντυπη διασκευή της ταινίας.

Τα επόμενα δύο χρόνια συμμετείχε σε διάφορα κόμικ-στριπ και ταινίες κινουμένων σχεδίων, με τον Μίκυ Μάους, τη Μίνι, τον Γκούφι και τον Πλούτο. Το 1936 ξανασχεδιάστηκε και στις 9 Ιανουαρίου του 1937 πρωταγωνίστησε στην πρώτη δική του ταινία με τίτλο «Δον Ντόναλντ», στην οποία πρωτοεμφανίστηκε και η αγαπημένη του Νταίζι. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1938 απέκτησε και τη δική του καθημερινή σειρά κόμικς σε εφημερίδα.

Οι Χιούι, Ντιούι και Λιούι έκαναν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Απριλίου του 1938, στην ταινία «Τα ανίψια του Ντόναλντ». Είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στην εφημερίδα, στις 17 Οκτωβρίου του 1937.

Λόγω του ανατρεπτικού χιούμορ και της φλογερής ιδιοσυγκρασίας του, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Ντακ άρχισε ν' ανεβαίνει... Ως το τέλος της δεκαετίας του '40 είχε γίνει ο πιο δημοφιλής ήρωας της Ντίσνεϊ, ξεπερνώντας ακόμη και τον Μίκυ Μάους. Πριν από το 1941 είχε εμφανιστεί συνολικά σε περίπου 50 ταινίες, ενώ από το 1941 έως το 1961 πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100.

Ως το 1985 η χαρακτηριστική φωνή του Ντόναλντ ανήκε στον ηθοποιό Κλάρενς Νας. Μετά το θάνατο του Νας, στη διάσημη πάπια δάνεισε τη φωνή του ο Τόνι Ανσέλμο.

  


Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Αφήσαμε μόνη την 94χρονη γιαγιά στη Θράκη...

ΤΟΥ MΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
 
Πού να κοιτάξεις και να μη σε πληγώνει... Κοιτάς παραέξω, δίπλα σου, γύρω στη γειτονιά μας, και οργίζεσαι. Θυμώνεις. Λες γιατί ρε γαμώτο... Τι καλύτερο έχουν από μας, και αυτοί κάνουν βήματα μπροστά...
 
Κι εμείς πίσω... Γιατί αυτοί που πεινούσαν όταν εμείς ήμασταν χορτάτοι, τώρα μας λυπούνται, μας κοιτάνε με οίκτο, κοίτα πώς καταντήσανε... Και απλώνουν το πόδι, να πατήσουν σε δικά μας κομμάτια, στον δικό μας κήπο... Να μην μπορούμε να τον προστατεύσουμε από τους καταπατητές... Που έχουν σχέδιο. Κυκλωτικό. Σε λίγο, δεν θα μπορούμε ούτε να αναπνεύσουμε... Να βγούμε έξω, να κάνουμε μια βόλτα στα χωράφια μας... Το βλέπεις. Αφουγκράζεσαι τα χνώτα τους... Και διερωτάσαι, αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και κυβερνούσαν και χθες, αλλά και οι άλλοι, δεν παίρνουν χαμπάρι... Δεν βλέπουν έξω από τα Μέγαρα; Δεν ακούνε, δεν διαβάζουν, δεν ανοίγουν τηλεόραση; Την κλείνουν όταν τελειώσει η προβολή των ανδραγαθημάτων τους;
 
Δεν θέλουμε ούτε καν φευγαλέα να σκεφθούμε ότι δεν ξέρουν. Ξέρουν και αυτό είναι που τρομάζει περισσότερο. Δεν κάνουν τίποτα, ενώ γνωρίζουν...
 
Δεν μπορεί να αγωνιά ο Κώστας Χαρδαβέλλας με όσα συμβαίνουν στη Θράκη, και έμειναν άναυδοι όσοι παρακολουθούσαν την Τρίτη τα μεσάνυχτα την εκπομπή του, και δάκρυσαν, ακούγοντας την 94χρονη γιαγιά με δάκρυα να λέει ότι μείναμε μόνο τέσσερις χριστιανοί στο Μεγάλο Δέρειο, εκεί στην ελληνική εσχατιά, και οι μουσουλμάνοι να είναι δεκαπλάσιοι... Να λένε τα μικρά μουσουλμανόπαιδα του μειονοτικού σχολείου ότι εμείς είμαστε Τούρκοι, η Δυτική Θράκη είναι τουρκική, δεν αφήνουμε κανέναν να μας την πάρει. Να διακηρύσσουν από μπαλκόνια μουσουλμάνοι βουλευτές ότι επιτέλους τούρκοι βουλευτές υπάρχουν στην ελληνική Βουλή, και στην Αθήνα να μην ιδρώνει αυτί στο πρωθυπουργικό γραφείο, ακόμα και το Προεδρικό Μέγαρο να μην ανησυχεί...
 
Είναι δυνατόν να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στα μειονοτικά σχολεία για το τι διδάσκονται έλληνες μαθητές; Πού είναι η διαπαιδαγώγηση στην ελληνική παιδεία που προβλέπει το Σύνταγμα, σ’ όλα τα ελληνόπουλα, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, είτε είναι χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι;
 
Δεν μπορεί να έχει αφεθεί η εκπαίδευση Ελλήνων στα χέρια πρακτόρων... δασκάλων της Τουρκίας και στους ψευτομουφτήδες που έχουν καταργήσει καθετί το ελληνικό... και το υπουργείο Παιδείας να αδιαφορεί...
 
Ανησυχούμε μ’ αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Τ’ ακούγαμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν σε τέτοια έκταση. Με την ελληνική ζώσα ταυτότητα να λιγοστεύει...
 
Μα περισσότερο ανησυχούμε από την ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟΥΣΙΑ του ελληνικού κράτους. Είναι ανύπαρκτο στη Θράκη. Και με τους κατέχοντες δημόσια αξιώματα χριστιανούς νομάρχες, δημάρχους, ακόμα και βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ να λειτουργούν με μία και μόνο σκέψη. Πώς θα πάρουν ψήφους μειονοτικές, πώς θα είναι «ευχάριστοι» στο τουρκικό προξενείο (άλλη εγκληματική εθνικά παρουσία που επέτρεψε ΑΝΟΗΤΩΣ το ελληνικό κράτος) για να έχουν τη στήριξή του!
 
Η Θράκη μας είναι ανυπεράσπιστη. Εγκαταλελειμμένη από την Αθήνα... Το ελληνικό κράτος πρέπει να κάνει ΙΣΧΥΡΗ την παρουσία του εκεί. Να ανοίξει τα μάτια του. Και ΟΛΟΙ μας, ο καθένας από την πλευρά του. Πέρα από κομματικές ταυτότητες... Αυτές έπονται. Προέχει η Ελλάδα.
 
Η Θράκη θέλει στήριξη ΤΩΡΑ. Ούτε δευτερόλεπτο δεν πρέπει να χαθεί... Αλλιώς.... Ήδη τα δάκρυα γεμίζουν το ρυτιδιασμένο πρόσωπο της 94χρονης γιαγιάς... Και η μόνη ελπίδα που της έχει απομείνει είναι ο Θεός, όπως λέει... Τόσο καλά τα καταφέραμε και εκεί...
 
ΥΓ.: Όλα αυτά δεν θα τα μαθαίναμε σ’ αυτήν την έκταση αν δεν υπήρχε η Χαρά Νικοπούλου, η θαρραλέα δασκαλίτσα μας. Της χρωστάμε πολλά, πάρα πολλά. Γιατί μας ξύπνησε. Τη λένε «ακραία» εκείνοι που τους χάλασε τον μακάριο ύπνο. Μακάρι να είχαμε και άλλες πολλές «Χαρές». Δεν θα είχαμε πέσει τόσο χαμηλά... Και τώρα όμως μπορούμε. Η Χαρά έδειξε στον καθένα μας τον δρόμο, αλλά και τις ευθύνες μας απέναντι στον τόπο μας.
 
ΠΗΓΗ  ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Μέγα σκάνδαλο με την προώθηση των εμβολίων...

Του ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκάνδαλο ολκής κλονίζει την παγκόσμια κοινότητα, καθώς γιατροί του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας πληρώθηκαν από φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να αναδείξουν τον ιό της νέας γρίπης ως την πλέον θανατηφόρο ασθένεια! Αποτέλεσμα ήταν όλες οι χώρες να σπεύσουν να αγοράσουν εκατομμύρια εμβόλια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δήθεν θανατηφόρο νόσο!
Τρεις επιστήμονες, που συνέταξαν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για αγορά εμβολίων κατά της νέας γρίπης, φέρεται να είχαν στενές οικονομικές σχέσεις με φαρμακοβιομηχανίες, σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού και του έγκριτου ιατρικού περιοδικού Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση (British Medical Journal), την οποία δημοσίευσε χθες η βρετανική εφημερίδα Guardian.
Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιστήμονες που συνέταξαν τις οδηγίες, το 2004, είχαν, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, λάβει αμοιβές από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες Roche και GlaxoSmithKline.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες παρασκευάζουν αντίστοιχα τα εμβόλια Tamiflu και Relenza, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά της υποτιθέμενης πανδημίας γρίπης.
Η εφημερίδα υπολογίζει ότι οι δύο φαρμακοβιομηχανίες αποκόμισαν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο έσπευσαν μαζικά να αγοράσουν τα προαναφερόμενα εμβόλια.
Όπως αναφέρει το BBC, έναν χρόνο μετά από την κήρυξη πανδημίας της αποκαλούμενης γρίπης των χοίρων, τα εμβόλια βρίσκονται αχρησιμοποίητα σε αποθήκες.
Αν και οι επιστήμονες που πληρώθηκαν από τις εταιρείες είχαν δημοσιοποιήσει τις σχέσεις τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν το έπραξε, προτείνοντας την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκων. Ένας μάλιστα συγκαταλέγεται στους συντάκτες επιστημονικής εργασίας που υποστήριζε την αποτελεσματικότητα του Tamiflu.
Επιπρόσθετα, τα ονόματα των 16 μελών της «επιτροπής έκτακτης ανάγκης» που συμβούλευσαν τη γενική διευθύντρια του ΠΟΥ, Μάργκαρετ Τσαν, να κηρύξει πανδημία γρίπης δεν έχουν επίσης δοθεί στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό και κατ’ επέκταση, οι πιθανές τους σχέσεις με φαρμακευτικές εταιρείες είναι άγνωστες.
Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν την στιγμή που έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρει πως ο χειρισμός της πανδημίας της νέας γρίπης Η1Ν1 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τις εθνικές κυβερνήσεις, οδήγησε σε «σπατάλη μεγάλων ποσών δημόσιου χρήματος και αδικαιολόγητο πανικό». Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής αρμόδιας για θέματα υγείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπήρχε «σωρεία ενδείξεων ότι η σοβαρότητα της πανδημίας είχε υπερεκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ΠΟΥ», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να στρεβλωθούν οι προτεραιότητες στη δημόσια υγεία. Ο συντάκτης της έκθεσης Πολ Φλιν τόνισε ότι «επρόκειτο για μία πανδημία που δεν υπήρξε ποτέ», περιγράφοντας το πρόγραμμα εμβολιασμού ως «ψευδοφάρμακο μεγάλης κλίμακας». Η επιτροπή εντοπίζει «σοβαρές ελλείψεις» στη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που οδηγούν σε ανησυχίες για το ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών σε αυτήν. Η μείωση της εμπιστοσύνης στις συστάσεις του ΠΟΥ μπορεί να αποβεί «καταστροφική» στην περίπτωση πραγματικής πανδημίας στο μέλλον, προειδοποιεί το Συμβούλιο.
 

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Κυβερνητική Βαβέλ...

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ν.Δ.
04/06/10


ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Κυβερνητική Βαβέλ

Η εικόνα που εκπέμπει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα εξηγεί απόλυτα και τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους φθάσαμε στην κρίση δανεισμού.

Το κυβερνητικό σχήμα εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, να αλληλοσπαράσσεται με τους υπουργούς να εκτοξεύουν κατηγορίες ο ένας εναντίον του άλλου για βασικά ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής.
 Πριν συμπληρωθούν καν οκτώ μήνες με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία η μεταμοντέρνα διακυβέρνηση που ευαγγελιζόταν ο κ. Παπανδρέου κατέληξε στη σύστασή του στα κυβερνητικά στελέχη να μην αντιμετωπίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους σαν φέουδα…
 
Και όλα αυτά να συμβαίνουν σε μια περίοδο που η χώρα ελέγχεται και αξιολογείται από την τρόικα, η οποία, φροντίζει να μας υπενθυμίζει ευθέως ότι κάτω από το μνημόνιο έχει μπει η υπογραφή της κυβέρνησης και η έγκριση του κοινοβουλίου.

Το σκηνικό ασυνεννοησίας και κυρίως της αδυναμίας συντονισμού του κυβερνητικού έργου δίνει το πλέον αρνητικό μήνυμα πρώτα προς τις αγορές, που θα εξακολουθούν έτσι να μην εμπιστεύονται μια κυβέρνηση με ενδείξεις παραλυσίας.

Το μήνυμα αυτό το λαμβάνει, όμως, και η κοινωνία η οποία με καταρρακωμένη ψυχολογία παρακολουθεί την καταιγίδα των μέτρων που θα συμπιέσει το βιοτικό της επίπεδο, ενώ τα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα έχουν χαθεί στην «ενδοκυβερνητική διαβούλευση».

Οι διαφωνίες των κυβερνητικών στελεχών εμφανίζονται παντού και οι «πατρικές» παραινέσεις του πρωθυπουργού για συναδελφικότητα πέφτουν στο κενό.
Είναι ενδεικτική η βαβέλ απόψεων για τα αίτια της ακρίβειας και τις αποκρατικοποιήσεις.

Για το σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας , οι αντιπαραθέσεις αφορούσαν τα αίτια που την προκάλεσαν. Η κ. Κατσέλη δείχνει προς το υπουργείο Οικονομικών, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα-ποτά, και ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντά ότι η αύξηση των καυσίμων είναι μεγαλύτερη από ό,τι αντιστοιχεί στις αυξήσεις των φόρων. Και βεβαίως, στην πράξη παρακολουθούμε την ανοδική πορεία του πληθωρισμού. Η έλλειψη σχεδιασμού και στον τομέα της ακρίβειας άλλωστε εκφράζεται και μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, όπως φάνηκε με την ερώτηση 26 βουλευτών του, που θέτουν την αντιμετώπισή της ως ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης έναντι των πολιτών που «πρέπει να αισθανθούν προστασία για τη μείωση των εις βάρος τους αρνητικών συνεπειών».

Όσο για τις αποκρατικοποιήσεις οι γνώμες των υπουργών είναι πολύ διαφωτιστικές για το τι ακριβώς έχει δρομολογηθεί:

Ο κ. Μπεγλίτης χαρακτήρισε το πρόγραμμα πρόχειρο και απροετοίμαστο και δίνει την εντύπωση «ενός άγχους να ξεπουλήσουμε άρον άρον ό,τι μπορούμε».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Πάγκαλος πιστεύει ότι «το σχέδιο είναι χωρίς χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρους στόχους».

Αν αυτά πιστεύουν οι υπουργοί της κυβέρνησης τι περιμένουν να πιστέψει η ελληνική κοινωνία που τους παρακολουθεί εμβρόντητη;